is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jfco

P'—P x

P'+J>9t,

en dus het arbeidsvermogen van beweging der twee gewichten x(m + m')(^P)y (12)

De afgelegde weg is

p> p

h — 2 p'~\~p 0 ^

en men mag dus voor (12) schrijven

(P' — P)h.

Deze uitdrukking stelt werkelijk voor, zooals het geval moet zijn, hoeveel de potentieele energie van het eene gewicht meer afneemt dan die van het andere toeneemt.

c. Bij een lichaam dat zich vrij onder de werking van de zwaartekracht beweegt, of dat langs een onbewegelijk glad vlak daalt of stijgt, is de som van de kinetische en de potentieele energie standvastig. Hetzelfde geldt van een lichaam dat door een draad van onveranderlijke lengte met een vast punt is verbonden; liet arbeidsvermogen van den draad verandert nl. niet. Hij een slinger heeft men met een voortdurenden overgang van arbeidsvermogen van plaats in arbeidsvermogen van beweging en omgekeerd te doen.

Hetzelfde geldt van een planeet die in een ellips om de zon loopt. Telkens wanneer liet punt van de baan bereikt is, dat liet dichtst bij de zon ligt, heeft de potentieele energie de kleinste, en de kinetische energie de grootste waarde.

d. Wij laten een enkelvoudigen slinger op zekere hoogte los, cn plaatsen een staaf, die loodrecht op liet vlak van de schommeling staat, zoo dat de draad op het oogenhlik waarop hij den evenwichtsstand bereikt, daartegen komt. Is de staaf onbewegelijk, dan stijgt de bol van den slinger, in een cirkelboog die het punt waar de draad tegen de staaf komt tot middelpunt heeft, tot de oorspronkelijke hoogte op. Dit moet het geval zyn, daar de slinger geen