is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te maken. De geheele toestel was opgesteld in een kelder, waarin de temperatuur der lucht weinig veranderde; de calorimeter had met de houten tafel waarop hij geplaatst was, weinig punten van aanraking, en de as bestond uit twee door een stuk hout verbonden deelen, zoodat de warmtegeleiding tusschen die deelen zeer gering was. Eindelijk was de calorimeter door een groot houten scherm tegen de warmtestraling van liet lichaam van den proefnemer beschut.

Ondanks al deze voorzorgen was het noodig den invloed van de warmtestraling en geleiding te bepalen. Om dit ti doen, liet .loi le vóór of na elke proef, die, zooals reeds gezegd werd, uit een twintigmaal herhaald vallen van de gewichten bestond, den calorimeter aan zich zelf over, en bepaalde de verandering die zijn temperatuur onderging in een tijd gelijk aan dien, welken de proef zelf vcreischte, een tijd die 35 minuten bedroeg.

.lol le nam 40 proeven met den beschreven toestel. TJit de uitkomsten kan men afleiden dat de hoeveelheid warmte die men aan een gram water moet toevoeren om de temperatuur van 15 tot l(j° C. te doen stijgen gelijk staat met 416,0 X 105 ergen.

§ 140. Andere proeven van Joule. Dergelijke proeven als de boven beschrevene werden genomen met een ijzeren vat, met kwik gevuld, en waarin een ijzeren vleugelrad werd rondbewogen. Een eerste reeks van deze proeven geeft in plaats van het bovenstaande getal 410,1 X 10*; oen tweede reeks

417,4 X 105-

^ order word gebruik gemaakt van do wrjjving van ij/.or op ijzer in een mot kwik gevulden calorimeter. Daardoor worden achtereenvolgons uitkomsten verkregen, die in onze oenheden 417,8 X 105 en 416,7 X 105 bedragen, terwijl eindelijk latere proeven van Joui.e (1878), waarbij bij met water werkte, het getal 417,3X10® geven, dat men als do einduitkomst van zjjn onderzoekingen kan beschouwen.

Uit do overeenstemming tusschen de langs verschillenden weg verkregen getallen mag men het besluit trekken dat, hoe men de proeven ook inricht, voor elke eenheid mecha-

Wo