is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelsel van lichamen. Duiden wij twee toestanden van een lichaam of van een stelsel lichamen door de letters Pen (J aan, en noemen wij U,, en U(/ de waarden van het inwendige arbeidsvermogen in die toestanden. Stel, dat wij den eersten toestand werkelijk in den tweeden kunnen doen overgaan, en dat wij daartoe w calorieën moeten toevoeren. Laat bovendien uitwendige krachten werken, die een arbeid van A ergen verrichten. Daar zoowel door dezen arbeid (§ 115) als door de toegevoerde warmte de inwendige energie van het lichaam vergroot wordt, hebben wij, wanneer wij de inwendige energie in ergen uitdrukken,

Uq — Up = Ew-\- A (13)

en wanneer zij in calorieën wordt aangegeven,

Uq — U„ = w + jtj.

Deze vergelijkingen, waarin E het mechanisch warmteaequivalent voorstelt, gelden ook, wanneer w en ,4 beide of een van beide negatief zijn; alleen kan men ze dan eenigszins anders in woorden uitdrukken. Is b.v. de arbeid van de uitwendige krachten — A, zoodat de eerste vergelijking wordt

Uq — U,, — E w — A (14)

dan kan men zeggen dut de toegevoerde warmte deels gediend heeft om den uitwendigen weerstand, die zich tegen de toestandsverandering verzette, te overwinnen, om dus het lichaam een arbeid „4 te luien verrichten, deels om het inwendige arbeidsvermogen te vergrooten.

Het is goed de beteekenis van deze vergelijkingen reeds nu door een paar voorbeelden op te helderen, ofschoon wij op eenige der verschijnselen waaraan wij die ontleenen later uitvoeriger zullen terugkomen.

a. Als een vloeistof in een open vat tot het hooi,■punt verhit is, stijgt bij verderen toevoer van warmte de temperatuur niet; de vloeistof gaat in damp van dezelfde temperatuur over. J)e hoeveelheid warmte die men moet toevoeren om de massa-eenheid vloeistof in damp van dezelfde

w