is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 105.

,T" «?rokken' "«* k«" 0«k achtereenvolgens richting van°V ? ^"n,Ie asï,en draaien, en wanneer do 1 1. , , "" aanhoudend verandert, zoodat hot voorwen,

óm LlfdëT ,°C" """i"diS klciDOn ka"

k nsf Tn , e, w e'°"' hC°" d0 l,0W^"S veel „vereen-

, ®et l,et ro,lon over elkaar van de in «le vorige 8 besproken lynen. § oe-

Men verbeelde ,ioh „1. een kegelvlak K, (Fig. 105) met O

t d l/ ' 'i"t bewegelijke lichaam verbonden ia, en een tweede kogel,lak A met dezelfden top, da, een „nv^nd"!

lijken stand in de ruimte heeft. Nadat, zooals de figuur aangeeft, A, niet een der beschrijvende lijnen tegen K2 is geplaatst, kan men den eersten kegel over den tweeden doen rollen, zoodat de beide oppervlakken

nKaai telkens volgens een nieuwe beschrijvende lijn aanraken. Het met A, verbonden lichaam deelt in deze beweging, die op elk oogenblik bestaat in een wenteling om de lijn, volgens welke dan iuist de naimtin»

plaats heeft.

De bekende beweging van een snel draaienden tol, waarvan

® gCpla,ltste ils ocn kegel vlak beschrijft, kan op deze wijze worden opgevat als het rollen van een met den tol verbonden vegel met kleinen tophoek over een vasten kegel. Men kan trouwens aantoonen dat elke beweging van een lichaam om een vast punt van den boven beschouwden aard is; alleen moet men in aanmerking nemen dat in plaats van de kegels veelvlakkenl.oeken kunnen voorkomen, die over elkaar kantelen, dat een der kegels dooi een plat vlak kan worden vervangen, en dat do eene kegel aan do binnenzijde van den anderen kan zijn geplaatst.

yiJZTJn)J"J Ce" P',lt Vluk' iö ee» met een

weging bepaald door den begin- en den eindstand- de over

Slllbt. 6enen St!,"d "" de" and- «P vcobiHende^n

1, rat:f°T.. (ilt (>I> tG llel('t'reni van uit liet vaste punt O drie onderling

en die ' wii T" WOrd°n »etrokk"en. dio vast met het lichaam zijn verbonden

Ip i l o v * ^ °' weede en (lor'l° as zullen noemen. De overgang van' de standen OA„ OF,, 0/, (Fi„ 10(j) „aar d(J 0 ( ™

kan dan o. a. op de volgende wijzen plaats hebben. " 2

fl5j