is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(V

Daar zoowel aan zeer groote als aan zeer kleine raderen bezwaren verbonden zijn, brengt men, wanneer een groot verschil 111 hoeksnelheid verlangd wordt, de beweging niet rechtstreeks \an de eene as oj) de andere over. Men neemt dan zijn toevlucht tot stelsels van raderen, die ten deele op de assen zelf, ten deele op hulpassen zijn bevestigd. Men kan de beweging nl. overbrengen van een as A op een as /i, van deze laatste, met behulp van een tweede rad waarvan zij voorzien is, op de as (\ enz.

Als voorbeeld vermelden w ij nog den kunstgreep waardoor men

de wijzers van een uurwerk, met lioeksnelheden die tot elkaar staan als 1 en 12, (ini hetzelfde middelpunt laat draaien. De minuutwijzer is bevestigd op de as .1 (Fig. 151), die zijn w enteling door tusschen-

L'oinwf »-.»»» ««« 1 - I 1

Komsr van een stol raderen van de beweegkracht ontvangt. I)oor de raderen li en f' w ordt de beweging van A op de as l> overgebracht. Deze as draagt een tweede

tanden grjjpen in het rad F, dat bevestigd

Fig. 151.

rad /s', waarvan de

is op de holle as (f, die A omringt, en waaraan de uurwijzer verbonden is.

§ 178. Middelen tot het omzetten van een rechtlijnige beweging in een wenteling of omgekeerd, a. Kruk m stang. /Ü (^'o* ^;>2) -I Q een stang die alleen volgens zjjn lengte kan heen- en weergaan, O 1' een kruk, draaibaar om een door O loodrecht op het vlak van de tigiiur gaande as, P Q eindelijk

een stang (krukstang), die draaibaar aan de uiteinden van O 1' en A (J is verbonden. Door de kruk rond te bewegen doet men de stang heen- en weermtan en

omgekeerd. Op deze wijze wordt de heen- en weergaande beweging van den zuiger eener stoommachine in een wenteling van standvastige richting omgezet.

I>. Excentriek. In Fig. 153 is S een cirkelvormige schijf, in zjjn vlak draaibaar om een niet door het middelpunt gaande as O. Hij wordt omvat door een ring //, die op de in de figuur