is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I'e versnellende werking die het schakelrad op het anker, en dus indirect de beweegkracht op den slinger uitoefent, houdt dezen, ondanks de weerstanden, in voortdurende schommeling: zij maakt echter tevens de amplitudo van de beweegkracht en de weerstanden in hot raderwerk afhankelijk. Dank /.ij de eigenschappen van den slinger iieett deze omstandigheid geen of weinig invloed op den

schommeltijd. Fig. i<>7.

Vermelden wij nog dat de slinger is opgehangen aan eenkorte reep staal, waarvan het boveneinde is vastgeklemd en die door zijn buigzaamheid de schommelingen moge¬

lijk maakt.

Fig. 167 kan een denkbeeld geven van het rilhuh'r-echappeitwnt,

het schakelrad li in den hollen cilinder grijpen, die door een onrust (ij 130) om zijn meetkundige as over een vrij grooten hoek wordt heen en weer gedraaid.

Op de hoogte van de tanden is de mantel van den cilinder voor een deel weggenomen.

Fig. 10)S doet de werking van liet echappement nader zien. liet schakelrad staat stil in den bij 1 aangegeven stand, terwijl de cilinder, na een uitersten stand bereikt te hebben, zich in de aangegeven richting beweegt. Weldra wordt do tand < losgelaten; hij verplaatst zich (stand 2) tot dat hij tegen de binnenzijde van den mantel stuit (stand 3). De cilinder bereikt weer een uitersten stand (4) en laat daarna (stand 5) den tand glippen. Spoedig daarop zal nu een tweede tand /', op dezelfde wijze als zooeven de tand c, door den cilinder worden tegengehouden.

Ook hier worden door het schakelrad de schoniinelino'on onderhouden; dit geschiedt door den druk dien de tanden in de standen 2 en 5 op den cilinder uitoefenen.

§ 189. Schommelingen onder den invloed van de wringings-

aldus genaamd,

omdat de tanden van grjjpen, die door een

vrij grooten

h