is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/t

jm.

groot; in elk ander geval verandert zij omgekeerd evenredig met de doorsnede.

Wij zullen ons gemakshalve tot bewegingen bepalen, die aanhoudend op dezelfde wijze plaats hebben. Bovendien zullen wij voorloopig aannemen dat de buis horizontaal ligt, of dat, wanneer dit niet het geval is, de werking van de zwaartekracht, in vergelijking met die van den druk die de beweging veroorzaakt, mag worden verwaarloosd.

Tn gedachte kan men 1111 door twee dicht achter elkaar gelegen doorsneden een deel der vloeistof van de rest afzonderen en dit deel bij zijn beweging volgen. Het wordt door de vloeistof die er achter ligt vooruitgedreven, maar tegengehouden door de er voor liggende vloeistof. Naar gelang de resultante van de drukkingen de eene of de andere richting heeft, zal de beweging versneld of vertraagd zijn.

Ts de buis overal even wijd, dan is de beweging gelijkmatig; er werkt dus geen kracht op het beschouwde vloeistofdeel; 111 a. w., de druk aan de voor- en achterzijde is gelijk. Bestond een oogenblik aan de achterzijde een grootere druk, dan zou een versnelling en een kleine samendrukking van de meer naar voren gelegen vloeistof het gevolg zijn; dit zou voortgaan tot de druk weer overal even groot was geworden.

Anders is de zaak hij een buis die zich verwijdt of verengt. Als b.v. de vloeistof in de richting van de pijlen door de in Fig. 198 afgebeelde buis stroomt, moet de snelheid in b kleiner zijn dan in a.

Een vloeistofelement, zooals dat

huis een vertraagde uewegmg. 1/11 is aiieen niogeiijK, ais de druk rechts van d grooter is dan links van c.

Men meene niet dat wegens het verschil in grootte tusschen de doorsneden c en d reeds dan een kracht naar links op het element zou werken, wanneer de druk per

tusschen de doorsneden c en d, heeft derhalve bij den overgang in het wijdere gedeelte van de huis een vertraagde hewe^inir. Dil