is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jfeil

A

boveneinde bereikt en in druppels door den luchtstroom wordt meegesleept.

c. \ an dergelijke zuigwerkingen wordt voor verschillende doeleinden partjj getrokken; de belangrijkste toepassing is wel de

door vili i- aki) uitgevonden voeuingsponip (inferieur) voor stoomketels. Ontdaan van alle bijzonderheden is deze toestel in Fig. 201 voorgesteld. A H is de zjjwand van den stoomketel, waarin het water tot in S staat. Wordt de kraan K geopend, dan ontsnapt de stoom uit de buis a, die kegelvormig uitloopt. In de ruimte l> ontstaat dientengevolge een luchtverdunning, waardoor het voedingswater door de buis <■ uit een reservoir wordt opgezogen; dit water eindelijk wordt door den uit <t komenden stoom, dien het bij do ont¬

moeting tot vloeistof verdicht, in de buis d meegesleept en met zoo groote snelheid tegen de klep r gedreven, dat het deze opent en in den stoomketel komt. Sluit men A', dan wordt door den druk in den ketel ook e gesloten.

lijj deze werking bestaat dit eigenaardige, dut een lichaam zich beweegt van de dampruimte naar een plaats waar de druk even hoog, of eigenlijk nog iets hooger is. Uit is alleen niogeljjk omdat eerst een plaats van lageren druk bereikt wordt (nl. 4) en omdat de stof in een anderen aggregatietoestand in den stoomketel terugkeert, dan zij bij het verlaten daarvan had. in aanraking met het koudere water zal de stoom tot water verdichten. De waterstraal die aldus ontstaat heeft een groote snelheid, zooals men kan inzien door te bedenken dat wanneer een hoeveelheid stoom alleen door onttrekking van warmte, zonder dat er een resulteerende kracht op werkte, verdicht werd, de beweging van het zwaartepunt geheel onveranderd zou blijven.

Daar nu het water een veel grootere dichtheid heeft dan de stoom, zal do snelheid ruim voldoende zijn om den druk van het water in den ketel te overwinnen (§ 209, b en c) en er zal zelfs eon doel van hot arbeidsvermogen van beweging kunnen worden gebruikt om ook aan hot opgezogen water do benoodigde snelheid te geven.

§ 212. Drukverschillen hij (le beweging in een verticale huis. Uit een vat dat van een verticaal naar beneden