is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaande buis voorzien is, stroomt menigmaal een vloeistof als een samenhangende kolom. die de geheele buis vult. Is deze laatste, zooals wij onderstellen zullen, overal even wijd, dan moet de vloeistof de snelheid waarmee zij inde buis komt behouden, en dit is alleen mogelijk, als de totale kracht die op een element werkt, nul is. De druk regelt zich dus zoo, dat voor elk deel van de kolom uit den druk aan de boven- en benedenzyde een kracht voortvloeit, die het gewicht opheft; daartoe moet de druk naar boven afnemen. De drukverschillen moeten even //root zijn als in het geval dat de vloeistof in een van onderen gesloten buis stilstaat, want ook dan wordt elk element door het drukverschil tusschen de boven- en benedenzijde gedragen. Tusschen de twee gevallen bestaat echter dit onderscheid, dat in de gesloten buis aan het benedeneinde een druk bestaat, die den dampkringsdruk overtreft, terwijl bij het uitstroomen van het vocht de druk beneden gelijk aan dien van de lucht is en aan den top van de buis een kleinere waarde heeft.

Men kan zich het ontstaan van dit drukverschil als volgt voorstellen. Wanneer een oogenblik overal in de buis dezelfde druk bestond, zou de beweging van de vloeistofdeeltjes door de werking der zwaartekracht versneld zijn. Na een korten tijd zouden de deeltjes die zich lager in de buis bevinden, en dus een langeren weg hebbendoorloopen, een grootere snelheid hebben gekregen dan die welke hooger zijn gelegen. Het vloeistofvolume dat daartusschen ligt zal dus iets vergroot zijn, en de druk die daarin heerscht iets verkleind. De drukverschillen die op deze wijze ontstaan, nemen zoolang toe, totdat de snelheid overal in de buis even groot geworden is, wat alleen mogelijk is als de werking van de zwaartekracht door de ontstane drukverschillen wordt opgeheven.

De verlaging van den druk aan den top van dekhuis is des te grooter, naarmate de buis langer is; daar de druk niet altijd kleiner en kleiner kan worden, moet bij voortdurende verlenging van de buis eindelijk de samenhang van de kolom verbroken worden, zoodat hij zich in druppels oplost.

fal