is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

solute noemen en door T en 7* voorstellen. De vergelijking kan dan aldus geschreven worden:

l) V -1'' v' (5Ï

7' 7" ' 1

d. w.z. het product van druk en volume, dat volgens de wet van BoyIjE bij een bepaalde temperatuur standvastig is, veranderI even red if/ met de absolute temperatuur.

Dat in (5) de betrekkingen (2) en (3) begrepen zijn, is duidelijk.

Het verdient nog opmerking dat in vele gevallen het volume van een gas dat onder constanten druk wordt gehouden, ook dan nog bij eiken graad temperatuurverlaging even veel afneemt, als de temperatuur beneden 0° C komt. Dan geldt dus de formule (2) ook voor negatieve waarden van t en, zoo lang ook de wet van Boyle mag worden aangenomen, gaat de vergelijking (o) nog door voorwaarden van 7' of 7", kleiner dan 278.

Uit de wetten van BoYLE en Gay-Lissao kan men eindelijk nog een belangrijke stelling afleiden. Twee gassen beschouwende, die onder denzelfden druk verkeeren en dezelfde temperatuur hebben, kan men de verhouding van hun dichtheden opmaken. Voor die verhouding wordt nu hetzelfde getal gevonden, wanneer men de twee lichamen onder een anderen druk en bij een andere temperatuur met elkaar vergelijkt, als men er maar voor zorgt dat druk en temperatuur bij het eene gas even hoog zijn als bij het andere. Dit laatste is altijd de bedoeling als de relatieve dichtheid van het eene gas ten opzichte van het andere wordt opgegeven-

Ten slotte merken wij nog op dat de formules van deze en de vorige § alleen dan gelden, wanneer de temperaturen met een luchtthermometer, zooals de in §218 beschrevene, gemeten worden. Een gewone kwikthermometer wijst, zooals ons naderhand zal blijken, niet altijd hetzelfde aantal graden als een luchtthermometer aan, al is liet verschil gewoonlijk tamelijk gering.

Men is overeengekomen, bij nauwkeurige onderzoekingen

pij