is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do aldus gekozen getallen, waarvoor b.v. genomen kunnen worden die welke het volume van een bepaalde gasmassa voorstellen, die, steeds onder denzelfden druk, achtereenvolgens met de verschillende lichamen in aanraking wordt gebracht, noemen wij de temperaturen der lichamen.

Vooreerst verdient het 1111 opmerking dut het volstrekt niet van zelf spreekt, maar als een uitkomst van onze waarnemingen moet beschouwd worden, dat getallen van den bovengenoemden aard werkelijk kunnen worden aangegeven, en dat er dus van een temperatuur kan worden gesproken. Om dit in te zien, stelle men zich drie lichamen A, li en C voor, in zulke toestanden, dat er geen warmteovergang plaats heeft, als men .1 met li, en evenmin als men .4 met C in aanraking brengt. Beproeft men nu getallen te kiezen, die de straks vermelde eigenschap hebben, dan moet klaarblijkelijk aan li en ook aan Ü hetzelfde getal worden toegekend als aan .4, en wanneer deze getallen in alle gevallen over liet al of niet overgaan van warmte zullen beslissen, is het noodig dat dan ook li en C bij aanraking geen warmte aan elkaar geven. De waarneming leert dat dit inderdaad zoo is, maar het is wel denkbaar dat li warmte aan C zou afstaan, al vertoonden zij geen van beide een wanntewisseling met A.

In de tweede plaats moet erop gewezen worden dat de gelijkheid van temperatuur of, zooals men zegt, het „temperatuurevenwicht"' van zelf ontstaat, wanneer wij twee of meer lichamen aan zich zelf overlaten, onder zoodanige omstandigheden dat op een der in § I4(i genoemde wijzen warmte van het eene naar het andere kan overgaan. In korter of langer tijd worden dan alle temperatuurverschillen veieffend.

§ 235. Evenwichtstoestanden. In de vorige § werd stilzwijgend ondersteld dat er in het beschouwde stelsel geen andere verandering kan plaats hebben dan een overgang van warmte van het eene lichaam naar het andere. In werkelijkheid kunnen dikwijls tal van andere verschijnselen gebeuren, maar de ervaring leert dat ook daarbij steeds een bepaalde eindtoestand ontslaat, die verder niet meer

j5w