is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jllo

Wij zullen aannemen dat de verschijnselen volkomen periodiek zijn en dat men voortdurend van dezelfde massa van liet werkende lichaam gebruik maakt; dit moet zicli dan, telkens als de zuiger een heen- en weergang volbracht heeft, weer in denzelfden toestand bevinden; het moet dus een kringloop van veranderingen ondergaan hebben.

Gemakshalve nemen wij aan dat het daarbij slechts met de eene zijde van den zuiger in aanraking komt en dat zich aan de andere zijde de dampkringslucht bevindt. De druk van deze laatste verricht bij een heen- en weergang, alles samengenomen, geen arbeid.

Het werkende lichaam doet een positieven arbeid als het den zuiger naar buiten drijft, en een negatieven als deze terugkeert. M. a. w., terwijl door den druk dien het uitoefent in het eerste geval de wenteling van 't vliegwiel versneld wordt, moet dit arbeidsvermogen afstaan om den zuiger weer naar binnen te drijven.

Zal de geheele arbeid van het werkende lichaam gedurende een periode positief zijn, dan moet het, terwijl de zuiger naar buiten gaat, een grooteren druk uitoefenen dan terwijl hij terugkeert. Dit is mogelijk als het lichaam gedurende de twee helften van den kringloop verschillende temperaturen heeft.

§ 240. Heete-Iuchtmachines. Ziehier, als voorbeeld, hoe

een van de meest eenvoudige werktuigen waarin beurtelings verhitte en afgekoelde lucht gebezigd wordt, is ingericht. Een luchtketel A (Fig. 211) wordt aan de benedenzijde bij B verhit en aan het boveneinde C op een lage temperatuur gehouden door koud water, dat in

een ringvormigen bak rondom C is aangebracht. In den

^ uio > uvj

Fig 211.