is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jl IK

worpen, bij <lo rijzing aan do spanning />, van don verzadigden damp hij de temperatuur Tx, bij do daling aan de spanning />„ bij de temperatuur 7',. Zoodra nl. de cilinder met Q in gemeenschap is gestold, zal do stoom zich daarheen hogovon en zich ton dooie verdichten, zoodat de druk = p2 wordt.

Stellen wij ons nog voor dat het water dat in don condensator uit den stoom ontstaat, wordt gebezigd om den stoomketel te voeden, dan kan do machine aanhoudend met dezelfde hoeveelheid water werken, die een kringloop van veranderingen ondergaat.

§ 242. (ïrapliische voorstelling der veranderingen van een gasmassa. Daar de verschijnselen in de heete-luchtmachine van § 240 vrij ingewikkeld zijn, zullen wij onze verdere beschouwingen vastknoopon aan oen denkbeeldig werktuig, waarin een gas een bijzonder eenvoudigen kringloop van veranderingen ondergaat.

Stollen wij ons voor dat een gasmassa in een evenwichtstoestand verkeert, terwijl zij do temperatuur T heeft, en aan geen andere uitwendige krachten dan een druk /> is blootgesteld. Zij v het volume en nemen wij gemakshalve aan dat het gas zich in een cilinder onder een verplaatsbaren zuiger bevindt. Werd nu deze zuiger snel naar buiten bewogen, hetzij door den druk van het gas, hetzij door een uitwendige kracht, dan zouden zoor ingewikkelde toestanden kunnen ontstaan. Niet alleen zou liet gas oen aanmerkelijke stroomsnelheid krijgen, waarvan het niet zeker is dat zij in alle dooien van do massa dezelfde is, maaier konden ook verschillen in dichtheid en temperatuur ontstaan. Lieten de wanden geen warmte door, dan zou liet gas afkoelen, maar misschien het eene deel meer dan het andere, en wilde men door een warmtereservoir, waarmoe de wanden van den cilinder in aanraking zijn, de temperatuur standvastig houden, dan zou bij snelle veranderingen een afkoeling op eenigen afstand van den wand allicht niet voorkomen worden. Kortom, men mag niet zoggen (Int gedurende een snelle verplaatsing van don zuiger het gas zich op elk oogenblik in een toestand van even-