is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40!)

een stoommachine de breuk — ~^-2 wil berekenen, die het

' 1

hoogste bereikbare nuttig effect voorstelt, under 7', verstaan moet, niet de temperatuur van den vuurhaard, maar die van het water in den stoomketel. Deze temperatuur bepaalt de dainpspanning en men zou den vuurhaard kunnen vervangen door een warmtercservoir van die temperatuur, als dit maar voldoende warmtecapaeitoit had en hot vermogen om snel genoog warmte aan het water te geven.

Mat men te doen heeft om het nuttig effect zoo hoog mogelijk op te voeren, is na het voorgaande duidelijk. Vooreerst moet men Int werktuig zooree' mogelijk tot </<■ omkeerbaarheid doen naderen en in de tweede plaats moet men trachten, 7', zoo hoog mogelijk en T2 zoo laag mogelijk t<■ maken (voor het nuttig effect

kan nl. geschreven worden: 1 — Welk werkend lichaam men

i

wil bezigen hangt van verschillende overwegingen van praktischen aard af', o. a. van deze, welk lichaam het best verhitting tot een hooge temperatuur toelaat. Maar, daarvan afgezien, zijn er geen theoretische gronden waarom men aan het eene lichaam de voorkeur boven liet het andere zou moeien geven.

o

§ 251. Willekeurige kringloop. Er bestaat een belangrijke stel-

ling die voor iederen kringloop geldt, wanneer lijj maar aan dezo voorwaarde voldoet, dat het werkende lichaam op elk oogenhlik in al zijn doelen dezelfde temperatuur T heeft. Dezo temperatuur kan op deze of gene wijze, misschien aanhoudend, vorauderen, en allerlei toestanden, die volstrekt geen evenwichtstoestanden behoeven te zijn, kunnen elkaar opvolgen. In het algemeen zullen gedurende de veranderingen zekere warmtehoeveelheden worden opgenomen of afgestaan; wij zullen opgenomen warmte met het positieve teeken en afgegeven warmte met het negatieve teeken aanduiden.

Wij verdeelen den kringloop in oneindig kleine «tappen en stellen voor een daarvan de, natuurlijk oneindig kleine, opgenomen hoeveelheid warmte door Q voor. De bodoeldo stelling zegt dan dut de utyebraïsche som

v Q

2 r <7>

over den geheelen kriny/oojt uitgestrekt, niet positief hoi zijn.

'•in dit to bewijzen zullen wij elke hoeveelheid wnrmte dio het werkende lichaam M moet ontvangen, aan een zelfde reservoir A' ontleenen. dat een

fa