is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fa

ZEVENDE HOOFDSTUK.

EIGENSCHAPPEN VAN VASTE LICHAMEN.

§ 254. Uitrekking en sanipiidriikking van vaste lichamen. Terwijl in hot derde hoofdstuk word afgezien van de wijzigingen die do grootte 011 do gedaante van vaste lichamen kunnen ondergaan, zullen wij die nu opzettelijk besproken. Daarbij zullen wij van de denkbeelden dor molekulaire theorie in mindere mate gebruik maken dan bij de behandeling van de gasvormige lichamen. Men kan zicli voorstellen dat oen vast lichaam uit kleine deeltjes is samengesteld, die onder den invloed van de krachten die zij o]> elkaar uitoefenen, om bepaalde evenwichtsstanden heen- en weergaan, met snelheden die des te grooter zijn naarmate de temperatuur hooger is. Maar veel verder dan tot zulk een algemeen beeld van de verschijnselen heeft men het nog niet gebracht.

De eenvoudigste vormverandering (deformatie) die wij te beschouwen hebben, is de lengte vermeerdering (dilatatie) van een staaf door twee gelijke krachten die op de uiteinden in de richting van de lengte werken, of, wat op hetzelfde neerkomt, door een kracht op het eene uiteinde, wanneer het andere is vastgeklemd. Wij weten reeds dat dan aan elke doorsnede een spanning bestaat, gelijk aan ieder van die krachten (§ 1G8, b). Wat verder de uitrekking betreft, deze is gebleken bij niet al te groote krachten evenredig met deze te zijn; bovendien hangt zij van de lengte en de doorsnede en van den aard der stof af. Zij is met de lengte rechtstreeks en met de doorsnede omgekeerd evenredig,