is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovenzijde samengedrukt en de kromming is liet grootst in liet midden. Elke lielft van de staaf verkeert in denzelfden toestand, alsof lijj in c bevestigd was( waar de helften mm i lkmir bevestigd zijn) en door een kracht /' in a of in li naar boven gebogen werd.

Noemt men den afstand van do twee steunpunten /, dan vindt men dus de doorbuiging wanneer men in de formules (3) en ( 4) / door -i / en P door i P vervangt. .Men krijgt daardoor

Zoodra in een der beschouwde gevallen s, /, P en r of l> en <1 genieten zjjn, kan men uit de formule E aHeiden. Deze handelwijze heeft boven de bepaling van den elasticiteitsmodulus uit de uitrekking van een draad het voordeel, dat betrekkelijk kleine gewichten al een zeer merkbare doorbuiging teweeg brengen, een gevolg van de groote waarden die (Fig. 124) K en S aannemen en van de aanmerkelijke doorbuiging die reeds bjj geringe uitrekkingen en samentrekkingen van de vezels bestaat.

§ 258. Invloed van den vorm der doorsnede. Het is gebleken dat een zeer iltumr staaf zich wel met een aan zjjn doorsnede evenredige kracht togen een uitrekking verzet, maar in veel mindere mate weerstand biedt aan een kromming. Wij kunnen daarom zeggen dat de vezels die bjj de buiging niet van lengte veranderen, daar zij zich niet trachten samen te trekken of uit te zetten, in het geheel niet tot den weerstand bijdragen, dien de staaf aan een doorbuiging biedt; de vezels die in de nabijheid van de zooeven genoemde liggen, zullen dit maar weinig doen. Van daar, dat men de staaf kan uithollen, zonder dat zjjn weerstands vermogen in dezelfde verhouding afneemt als zijn gewicht. \ an daar ook, dat bij gelijk gewicht en gelijke lengte een holle cilinder sterker zal zijn tegen een doorbuiging dan een massieve cilinder. Want, ofschoon in beide evenveel vezels voorkomen, liggen die gemiddeld bij het eerste lichaam verder boven of beneden het midden dan bjj het laatste, en moeten dus bij een zelfden graad van doorbuiging meer in lengte veranderen.

- 1 P /3 /-■* 12 E Ti 7* ^

of

1 l' /3 (&\ 4 E' bd» ^