is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus dc zijvlakken rechts en links niet plat, en het hovenvlak niet evenwijdig aan liet grondvlak blijven. Wil men een zuivere afschuiving te weeg brengen, dan moeten ook op .4 C' en li 1)' tangentiale spanningen worden aangebracht, die echter voor onze volgende beschouwingen van geen belang zijn.

I)at de deelen van het lichaam die aan weerszijden van een horizontale doorsnede tiggen, tangentiale spanningen naar rechts en links op elkaar uitoefenen, is gemakkelijk in ie zien.

Het bedrag van deze spanningen, of van de krachten F, is bij een gegeven parallelepipedum evenredig met de verplaatsing C C' en kan met behulp van een constante berekend worden, die als de maat te beschouwen is van den weerstand waarmee de stof zich tegen een afschuiving verzet. Deze constante (afschuivingsmodulus) kan trouwens in de grootheden E en /< van § § 254 en 255 worden uitgedrukt.

Op liet eerste gezicht kun het vreerad schijnen Jat deze grootheden, die op dilataties cn contracties betrek' .ng hebben, nu te pas komen. Men moet echter bedenken dat ook bij de afschuiving een lichaam in sommige richtingen wordt uitgerekt, en zich in andere samentrekt. In h'ig. 222 wordt do lijn .1 1) bij den overgang in AD1 langer, en de lijn B C bij den overgang in li C" kortor.

§ 261. Wriiiging. Deze verandering (torsie), die reeds in § 189 ter sprake kwam, is nauv/ verwant met de afschuiving. Men verbeelde zich nl. een cilinder door een groot aantal doorsneden loodrecht op de as in oneindig dunne schijfjes verdeeld, en deze om de as gedraaid, onder dien verstande dat de draaiingshoek geleidelijk toeneemt wanneer men van het eene uiteinde naar het andere gaat, zoodat het verschil tussehen de draaiingshoeken van twee doorsneden evenredig is met den afstand waarop deze van elkaar liggen. Dat verschil, genomen voor de twee eindvlakken, wordt de hoek van wringing voor den geheelen cilinder genoemd; deelt men dezen hoek door de lengte, dan krijgt men den wringingshoek per lengte-eenheid.

Daar de punten van het eene schijfje langs die van het andere schuiven, behoeft de overeenkomst met de in de vorige

jik