is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat de toestel met de te onderzoeken vloeistof gevuld is, kan men de samendrukbaarheid van deze bepalen door het geheele vat onderdeklok van een luchtpomp te plaatsen en den stand van den top der vloeistofkolom af te lezen, wanneer de lucht is weggenomen en nadat die weer is toegelaten. Natuurlijk moet men daarbij zorg dragen dat de temperatuur niet verandert. De waarnemingen leeren dat de verplaatsingen van den top der vloeistofkolom evenredig zijn met de drukveranderingen.

Laat de vloeistof kolom tot de deelstreep a reiken liij den kleinsten druk, en tot de deelstreep t> nadut de druk met 1 atmospheer verhoogd is, zij /i de coëfficiënt van samendrukbaarheid van do vloeistof, v die van het glas waaruit het vat bestaat, beide coëfficiënten genomen in den zin van § 250 en voor 1 atmospheer als eenheid van druk. Verstaat men, in het geval dat de druk de kleinste waarde heeft, die bij de proeven voorkwam, onder r het volume tusschcn twee deelstrepen en onder X r het volume van liet vat tot aan de deelstreep O, dan was hij den kleinsten druk het volume der vloeistof' (X-j- u) r. Naderhand was het (A -j-1>) r (1 —j,); het vat is id. aan de binnen- en buitenzijde aan denzelfden druk onderworpen (§ 2~>0j. Men vindt nu

.,_('v+") — ('V-M)0 — *)_ | «—*,« v F+ï —

ii —1>

Daar ^ even als v een zeer kleine grootheid is, mag men hiervoor schrijven

. (i — li fl = V+ X+a

Ilad men oj> de volumeverandering van het vat niet gelet, dan

zou men gevonden hebben /, —Men kan dit den sc/iiin-

J\ -\-a •'

haren coëfficiënt ran saincnilrukbaarheiil noemen; men moet (lezen

dun met v vermeerderen, om den uitren coëfficiënt te krijqen.

I)e grootheid v kan uit proeven over de vormveranderingen van een glazen staaf' worden afgeleid, trouwens niet met groote nauwkeurigheid, daar, al bestaat die staaf uit dezelfde glassoort als het gebezigde vat, de eigenschappen van beide voorwerpen,