is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antwoording van do vraag hoe hoog zulk een thermometer /.al staan, wanneer de luchtthermoraeter 50 aanwijst, nog iets ingewikkelder. A'//. zelf» zullen twee kwikthermometers die uit rersehillende glassoorten bestaan, niet denzelfilen ganq rertoo)ien, daar die glassoorten hij de uitzetting niet dezelfde wet roli/en. liet verschil in de aanwijzing van een luchtthermoineter en een kwikthermometer kan tusschen 0° en 100° één of twee tienden van een graad bedragen; hoven 100' worden de afwijkingen nog grooter.

In vele gevallen kan men van de ongelijke aanwjjzing van verschillende thermometers afzien. I>jj nauwkeurige onderzoekingen worden, zooals reeds gezegd werd ($ 219), de temperaturen in graden van den luchtthermometer uitgedrukt. Dan hehhen voor elk vast of vloeibaar lichaam de coëfficiënten ft en 5' in de formule (2) bepaalde waarden. Deze waarden zouden geheel anders worden, als men / in graden van een kwikthermometer wilde uitdrukken.

§ 272. Verdamping van vloeistoffen. Maximum van spanning van een damp. Wij zagen reeds in § 235 hoe een 3Zi vloeistof in een ruimte die zij niet geheel kan vullen, geheel of gedeeltelijk in damp overgaat, en hoe hij gegeven temperatuur de damp een bepaalde spanning en ook een bepaalde dichtheid moet hebben om met de vloeistof in evenwicht te 'zijn; wij maakten ons verder een voorstelling van de wijze waarop dit evenwicht tot stand komt.

Den „evenwichtsdruk" p noemden wij den druk van den verzadigden damp. Men noemt hem ook dikwijls het maximum van spanning van den damp bij de gegeven temperatuur, een benaming, waartoe men op de volgende wijze gekomen is. Wanneer men een hoeveelheid damp, die eerst een kleinen druk uitoefent, bij de gekozen standvastige temperatuur samendrukt, verdicht zich de damp van zelf tot een vloeistof, zoodra de druk tot zeker bedrag p' is gestegen. Hoe groot dit is, hangt van omstandigheden af, waarop wij later nog terugkomen; in elk geval verschilt p' echter weinig van den evenwichtsdruk p, zoodat men bij benadering kan zeggen dat deze druk de grootste is.

dien de damp hij de gekozen temperatuur kan uitoefenen.

In denzelfden zin waarin men van het maximum van