is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

won wij b. v. water van 100°. Dan is r, = 1G50 cm8.

''i — 1 cl,i3 ®n T = 373. Om / uit do waarnemingen te vin-

(li

don merken wij op dat bij 100° p — 1,0140 X 108 en bij 101° j) — 1,0508 X 10" is. Mocht men aannemen dat over een interval van oen paar graden do aangroeiingon van den druk

evenredig met do temperatuurverhoogingen zijn, dan zou =

= (1,0508— 1,0140) X 10® = 36800 zijn. Trekt men echter den druk bij 9!) af van dien bij 100°, dan verkrijgt men 35800, zoodat de bedoelde onderstelling niet geheel juist is. Do worko-

lijke waarde van (\\} bij 100° is 36300.

dl

Substitueert men dit, mot de andere opgegeven getallen, in de formule, en stolt men /• = 537, dan vindt men K = 416 X 10*. Deze uitkomst is een merkwaardige bevestiging van de vergelijking (1) vim § 24!». Dat zij iots afwjjkt van de vroeger voor K opgegeven waarde mag aan waarnemingsfouten worden toegeschreven.

Een kringloop, bestaande uit twee oneindig kleine isothermisehe en tweo eveneens oneindig kleine adiabutischc veranderingen, en waarbij wij aanFig 2''4 nemen dat steeds zoowel vloeistof als damp aan¬

wezig blijft, kan op dezelfde wjjzo als de klingloop van een gas graphisch worden voorgesteld. Men krijgt dan Fig. 224, die, wat de plaatsing van de letters aangaat, met Fig. 215 (blz. 3UH) overeenstemt. De ljjnen A li en CI) zjjn bier recht en horizontaal, daar bjj een uitzetting of samendrukking bij standvastige temperatuur de druk niet verandert. De adiabatische lijn BC loopt ook nu naar beneden, want als het volume wordt vergroot, zonder dat van buiten warmte

wordt aangevoerd, daalt de temperatuur en neemt dus de druk af. Ofschoon de Ijjn krom is, kunnen wij hot oneindig kleine deel ervan dat wij noodig hebben als recht beschouwen. Hetzelfde geldt van de lijn A D.

De uitwendige arbeid wordt door den inhoud van den vierhoek A li CI) voorgesteld, die als een parallelogram kan worden opgevat, dus door het product van A li en BE, wanneer wij I) E loodrecht op O V trekken.

Nu is A li de volumevermeerdering bjj de isothermisehe uitzetting, dio wjj, daar zij oneindig klein is, tl r zullen noemen, en BE is liet verschil van do waarden die de druk p heeft bij de temperaturen ï', en '1\. Deze

k