is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

molekulen binnen oen begrensde rninite besloten blijven, dan moeten de deeltjes, zoodra zij aan het oppervlak daarvan gekomen zijn, weer naar binnen worden gedreven. De daartoe noodige kracht is bij een denkbeeldig gas zonder molekulaire attractie de door een wand uitgeoefende druk. Trekken echter de molekulen elkaar aan, dan wordt ook hierdoor de grenslaag naar binnen gedreven, en is er dus een kleinere uitwendige druk noodig om de stof binnen het haar aangewezen volume te houden. Naarmate nu de dichtheid grooter wordt, neemt ook de kracht toe, waarmee de grenslaag naar binnen getrokken wordt, en de theorie leert dat er gevallen moeten zijn, waarin die kracht zelfs meer dan voldoende is, om een uitzetting van de stof te beletten. Dan moet er nog door uitwendige krachten aan het oppervlak van de 'stof getrokken worden, er moet dus een negatieve druk bestaan, als niet door de attractie het volume kleiner zal worden. Dit geval van een negatieven druk leerden wij reeds in § '205, f kennen.

Zoo geeft de theorie van van der Wa als van vele eigenschappen, niet alleen van gassen en dampen, maar ook van vloeistoffen rekenschap. Zij werpt ook licht op de voorwaarden onder welke de stof uit den oenen aggregatietoostand in den andoren overgaat. Zij leert dat beneden een zekere temperatuur twee toestanden van verschillende dichtheid onder denzelfden druk mogelijk zijn, waarvan men den oenen gasvormig en don anderen vloeibaar kan noemen, en dat boven die temperatuur do stof bij samendrukking homogeen blijft; kortom, zij verklaart het bestaan van een kritische temperatuur.

Hoe hoog deze is, hangt zoowel van de molekulaire uitgebreidheid als van do grootte der molekulaire aantrekking af, en in het algemeen bepalen deze twee factoren vele bijzonderheden in hot gedrag van oen lichaam. Omgekeerd kan men dus ook uit experimenteele gegevens een besluit trekken omtrent het volume der deeltjes en het bedrag van de aantrekking.

Zoo heeft men gevonden dat de kracht waarmee de grenslaag van water naar binnen wordt getrokken, gelijk