is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgeoefend, gelijk aan liet gewicht van a'b'c'd'. Met het meerdere gewicht van ah cd moeten de krachten evenwicht maken, die de kolom van den buiswand en van de omringende vloeistof tusschen V en V ondervindt. Zijn deze krachten, positief gerekend als zij naar boven gericht zijn, A', en A*„ , is verder h de gemiddelde stijglioogte, a liet oppervlak van de doorsnede der buis, on s het soortelijk gewicht, dan is de evenwichtsvoorwaarde

// o s = A', -f A'j (11)

De kracht A, is samengesteld uit de verticale componenten van allo krachten die de in a b c d liggende vloeistofdeeltjes van den buiswand ondervinden. Daar evenwel molekulen als f en g door den wand in horizontale richting worden aangetrokken, behoeft men alleen op deeltjes zooals h te letten, die in de onmiddellijke nabijheid van den binnenomtrek van hot benedeneinde liggen. Het is niet moeilijk in te zien dat de kracht A', inderdaad naar boven gericht is, en dat haar waarde evenredig is met do lengte L van den zoooven genoemden omtrek, zoodat men kan stellen

h\ = a L.

Wat A'2 betreft, morken wij op dat het doel kecd van de beschouwde kolom door de even hoog liggende vloeistof tusschen V en V noch naar boven noch naar beneden getrokken kan worden; wij hebben dus alleen te doen met de krachten die de laagsto deeltjes van a b k e ondervinden van de vloeistof, rondom den cilinder en beneden U. Do kracht K2 is dus naar benedon gericht, en kan worden voorgestold door

A'2 = Ij ,

zoodat uit (11) volgt

1)L

O s

Is do doorsnedo een cirkel met don straal /•, dan wordt dit

/(==2(a-fl

r 8

§ 287. Krachten, op vaste lichamen werkende, a. Worden twee goed gereinigde glasplaten in verticalen stand op kleinen afstand van elkaar in water geplaatst, zoo dat zij er een eind boven uitsteken en de vloeistof in de tusschenruimte evenals in een capillaire buis opstijgt, dan wordt de eene plaat naar de andere toe getrokken. Dit hangt hiermee samen, dat bij oen nadering hot totale oppervlak van de vloeistof kleiner kan worden, zoodat de vrjje energie van het stelsel afneemt.

b. Een dun metaal plaatje kan, als het oppervlak vettig is en dus niet door water wordt bevochtigd, op deze vloeistof drijven.

hj.