is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

do,,r ontstaat een drnkverhooging in liet vat, die na eenigen

t!)d evenwicht .naakt met de krachten die het water naar binnen drijven.

Het drukverschil dat ten slotte tusschen de vloeistoffen mn ueerszjden ren den halfdoordringbaren wand bestaat, noemt men <<''n „osmotischen druk" van de oplossing.

Hoeveel water nu door den wand' is heengedrongen, hangt van de omstandigheden af. Was het potje, nadat men het met 8Ulkeroplossing gevuld had, aan de bovenzijde gesloten dan zou reeds ,1e doorgang van zeer weinig water den' druk eènoeverhoogd hebben om het verdere indringen te beletten.

Dat ook aan weerszijden van halfdoordringbare wanden van anderen aard, onder dezelfde omstandigheden, een drukverschil ontstaan zal, mag men verwachten en heeft men ook werkelijk waargenomen. Uit het in het begin run §235 gezegde kan men nu afleiden dat de osmotische druk onafhankelijk is run de bijzondere eigenschappen run den lialfdoordringbaren wand dien men bezigt

Verbeelden wij ons nl. (Fig. 233) een buis /ƒ, waarvan 'de wand geheel ondoordringbaar is, en die door halfdoordringbare platen 1' ' '*>•

en van verschillenden aard is afgesloten , met een oplossing gevuld en in horizontalen stand in zuiver

water ondergedompeld. Men ziet o-e-

moM..l"l. * 1, ,

niakkeliik i n r?ii f VV'tl 11 n onn .],> i..' 1 •

• • " ' Uü Uö»i<»nscne druk voor de nlaafc />

niet even groot was als voor de nlnüf n .

kunnen ontstaan. Werd b.v. bij I' eon groo'tefZukTeZhÏ vZv het evenwicht vereischt dan bij Q, dan zou de vloeistof aanfruitend0'! P na'lr ,,inneV" d°01' 9 naai' buiten sh'00""'"'

en buiten de buis weer naar V terugkeeren. Daar er toch altijd eenige wrijving is, is dit onmogelijk. J

§ 295. Wet van van 't Hoff. Bij zeer verdunde oplossingen wordt de grootte van den osmotische,, druk bepaald door een iege d,en men aan van 't Hoff te danken heeft. Om dien te verspan moet men terugdenken aan de wet van Ayooadbo § 223) volgens welke b,j een bepaalde temperatuur door een

«17 ,i?! rr,vkuU,n'in e""gegeven ruimte aanwez>g'

,lezeIf<,° dluk Wordt uitgeoefend, onverschillig „iet welk