is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT,

Al walcr een nieuw leerboek der scheikunde vraagt menigeen, en met recht, icunt er bestaan zeer vele en daaronder ook goede leerboeken, die alle echter één gebrek hebben, n.l. dat zij veel te uitvoerig zijn voor het doel, waarvoor zij bestemd zijn. De meeste, zoo niet alle, toch zijn geschreven voor leerlingen van Hoogere Burgerscholen met 5-jarigen cursus; dezen vinden er echter veel meer in, dan zij noodig hebben voor hun eindexamen. Zonder nu te willen beweren, dat alles, wat boven de eischen van dit examen gaat, voor hen onnutte kennis is, zoo kan men toch zeker wel constateeren. dat het voor de leerlingen nuttig en ook noodzakelijk is om de leerstof' in elk v<ik en dus uuk in de scheikunde zooveel mogelijk te beperken, daar het programma van het eindexamen toch nog uitgebreid genoeg is. Vooral ook wanneer de leerlingen in den laatsten tijd vóór hun eind-examén veelal zelfstandig moeten repeteeren, is een te uitvoerig leerboek bepaald nadcclig te noemen, daar dit de aandacht te zeer van de hoofdzaken op de minder belangrijke bijzonderheden doet afdwalen.

't Is om bovengenoemde redenen, dat de schrijver in dit nieuwe Leerboek heeft trachten samen te vutten in zoo beknopt mogelijken vorm datgene, wat op het eind-examen van de leerlingen kan gevorderd worden.

Het eerste deel bevat de metalloïden en de metalen, de anorganische, het tweede deel behandelt de organische scheikunde.

Bij het gebruik stelt de schrijver zich voor, dat telkens in een les dut gedeelte, hetwelk ter bestudeering voor een volgende keer wordt opgegeven, grondig besproken en door de in het leerboek aangegeven en beschreven proeven wordt duidelijk gemaakt. l)eze opmerking geldt vooral het eerste begin van het onder/rijs in de scheikunde, waar dus het verste deel, de anorganische chemie, en daarvan in het bijzonder de eerste hoofdstukken, besproken worden. Toch heeft het groot nut dezen weg voortdurend en bij elk leerboek te volgen.

De beknoptheid va:i dit leerboek, waarin desniettegenstaande zeer vele proeven, de eene wat meer, de ander wat minder uitvoerig, beschreven zijn,