is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door verbranding van zwavel of door roosting van zwavelmetalen als •dubbelzwavelijzer of pyriet, FeS» en zwavelkoper of CuS: •S + O, = SO,; FeS2 + 70 = Fe, O, + SO,; CuS + 3 O = CuO + S02. Dit geschiedt in een oven of haard, vanwaar het SO., strijkt door

1 T

uen giorer, een

cylindrischen toren vol stukken vuursteen, die gedrenkt worden met sterk HXO. of met sterk H.,S04, waarin stikstofoxiden zijn opgelost. Zulk een oplossing heet nitrose. Het SO,, sleept het salpeterzuur en de stikstofoxiden damp-

vormig mede naar de looden kamers, waar het bovengenoemde nitrosyl-zwavelzuur gevormd en door water ontleed wordt. De overblijvende gassen (stikstofoxyden) strijken nog door den toren van Gay-Luzac, stukken cokes bevattende, die met sterk zwavelzuur bevochtigd worden om de stikstofoxyden op te lossen tot nitrose. Deze nitrose dient weer voor den glover.

Het zwavelzuur uit de looden kamers wordt in een platina retort gedistilleerd (glazen retorten zouden door 't stooten der kokende vloeistof breken).

Sterk zwavelzuur is een kleurlooze olieachtige vloeistof, ook vitrioololie genoemd, die begeerig water aantrekt. Dij verdunning met water heeft er sterke warmte-ontwikkeling en contractie plaats (1 L zwavelzuur + 1 L water is minder dan 2 L).

Zwavelzuur is een sterk twee-basisch zuur, waarvan de baryum-, strontium- en loodzouten onoplosbaar zijn in wateren verdunde zuren. Dus ontstaat er volgens de volgende vergelijkingen een neerslag: BaCls + H,SO, = BaSO, + 2 HC1,

Sr(NÓ.t)., + Na.,SO, - SrSO, + 2 NaNÖ.,,

Pb(NÖa)2 + H,S04 = PbSO, + 2 HNO;j.'

Daar zwavelzuur een twee-basisch zuur is, kan de waterstof geheel of ten deele door metaal vervangen worden; in 't eerste geval spreekt men van een normaal zout, bijv. K,SO,, in 't laatste geval van een zuur zout, bijv. KHSO,, kaliumhydrosulfaat. Het laatste wordt uit het eerste verkregen, door er nog zooveel 1FS0, bij te voegen, als waaruit het eerste ontstaan is:

K,SO, + H.,SOl = 2 KHSO,.

O