is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouten zich overigens spoedig tot ferri-verbindmgen oxydeeren.

Dit laatste geschiedt bijv. bij de bepaling van liet gehalte aan kaliumpermanganaat met behulp van zwavelzuur:

K,Mn.,Os + 10 FeSO,+ 8 H.,S04 K.,S04 + 2 MnS04 + ij Fe2(>SO,)., +

8 H20.

Om normaal ferro-sulfaat-oj>lossing hiervoor te maken nemen wij, omdat dit veel zuiverder bewaard kan worden, het Molir's zout: FeSO, -f (NH4)2S04 + 6 H.,0. Het moleculairgewiclit van dit zout is het aequivalentgewicht is de helft of 196. 15H> Gram van

dit zout wordt opgelost tot 1 Liter, dan bevat 1 c.M.;1 liH» ni.Gram van dit zout of 7<> m.Gram ferro-sulfaat, welke geoxydeerd worden door '/sn van 't moleculairgewicht van K2Mn»Os.

Ferro-sulfaat geeft met salpeterzuur de bruine ring-reactie, waarbij het salpeterzuur tot NO gereduceerd en het ferro-sulfaat tot ferrisulfaat wordt geoxydeerd.

Ferri-zouten worden door reductie-middelen, zooals waterstof (in statu nascendi), zwavelwaterstof, zwaveldioxyde, weer tot ferrozouten gereduceerd.

Andere ferro-zouten, zooals ferro-chloridv, FeCl,, ontstaan uit ijzer met zoutzuur, zijn van minder belang.

Ferro-snl/ide, FeS, ontstaat door samensmelting van ijzer en zwavel, of door bij de oplossing van een ijzerzout zwavelammonium te voegen.

Dtibbelzwavel ijzer, pyriet, FeS.,, komt in de natuur voor als goudgele kristallen.

Onder de /èm-verbindingen noemen wij:

Ferri-oxtjde, Fe20:l, komt in de natuur voor als bloedsteen en wordt kunstmatig verkregen door verhitting van ferro-sulfaat; het heet dan als roode verfstof ijzermenie, colcothar of dood (kop.

Voegt men hij de oplossing van een ferri-zout kaliumhydroxyde, dan slaat ferri-hydroxyde neer. dat bij verliitting in ferri-oxydt; overgaat:

Fe,Cl(i + (» KOH = Fe,(OH),; + KC1.

Ferri-chloride, Fe2Cl,;, is het voornaamste ferri-zout; het ontstaat door verhitting van ijzer in chloorgas of door ferri-oxyde in zoutzuur oj) te lossen.

Tn waterige oplossing wordt het gemakkelijk gereduceerd tot ferrochloride, bijv. door H.,S onder afscheiding van zwavel:

Fe2Cl„ + H2S = 2 FeCla + 2 HC1 + S.

Ferri-sulfuat, dat hij oxydatie van ferro-sulfaat ontstaat, kan met kalium-, natrium- of ammonium-sulfaat kristalliseeren in den vorm van de aluinkristallen:

Fe,(SO,), + (NH,)2SO, + 24 H20.