is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prondbegrippen en ]4oofdzaken

van de

Proefondervindelijke Natuurkunde.

EEN STUDIEBOEK

voor k \v e c k e 1 i ng e 11 e 11 o 11 d e r w ij z r r s DOOlï

Dr. F. G. GRONEMAN.

Met 241 figuren, 2 deelen ƒ Geltonden in 1 deel ƒ 7.50.

15 E O O R I) E E L 1 N (i E N:

„Het komt ons voor, <l;it I>r. (Jroxeman in zijn streven, dat aan de gansehe inrichting van zijn boek teil grondslag ligt, ook hij liet bewerken der afzonderlijke reeds genoemde hoofdstukken, goed geslaagd is. Wij vinden geen dorre, korte opsomming van feiten of wetten, zooals bij de behandeling der fvsika in een beknopte handleiding onvermijdelijk is. maar overal een uiteenzetting der vraagstukken, welke, ook door den „stijl of toon" van den schrijver, steeds de aandacht levendig houdt en juiste begrippen tracht mede te deelen."

( Wetenschappel ijke Bladen.)

,.L)it eerste stuk belooft veel voor de volgende. De opzet is breed, iets tilosolisch is vooral in de inleiding te herkennen en overal blijkt het grondige van de behandeling, wat vooral voor onderwijzers zoo zeer gewenscht is."

[Het Schoolblad.)

,.()ns dunkt dit werk is eene aanwinst voor het onderwijs in de natuurkunde." (Ar. Pr. Gr. Crt.)

„Een uitstekend werk." IPaeilagogische Bijdragen.)

„Aan allen, die het vak moeten onderwijzen, raden wij ten sterkste aan, zich het boek aan te schaffen." (Het Onderwijs) 11. O.

„Een uitmuntend leerboek." (Het Chr. Schoolblad.)

„Als de eerste beginselen achter den rug zijn, behoeft de onderwijzer geen ander boek dan dit om bij alle examens een uitstekend figuur te maken."

|De Onderwijzer.)

„Een belangrijk werk." [Het N. Schoolblad.)

„Een boek, dat voor adspirant-hoofdonderwijzers als geknipt is. inzonderheid door de glasheldere wijze, waarop de zaken behandeld zijn."

I Dagblad van Gouda.)

„Wat ons in dit boek trof, is de eenvoudige wijze, waarop tal van zaken uit de natuurkunde, die voor ons, onderwijzers, belangrijk zijn en die veelal boven ons begrip liggen, worden verklaard." {De Wekker.)

„Een uitstekende gids." (Het Schoolblad.)

„Een mooi boek." (Friso.)

„Al het schoone op te noemen, dat dit eerste stuk bevat, zou te lang duren; schijnt ons ook niet noodig, overtuigd als wij zijn, dat een vluchtige inzage van liet werk zelve bij velen tot de aanschaffing zal leiden."

(Vooruit.)

Uitgave van P. NOORDHOFF te Groning e n.