is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

empirische heeft opgesteld naderhand uit eene theorie wordt afgeleid. Daarop zal het meest kans bestaan, als zij een eenvoudigen vorm heeft en de waarnemingen zeer goed weergeeft. Van vergelijkingen echter, die hare overeenstemming met de waarnemingen alleen te danken hebben aan bet groote aantal der standvastige grootheden die zij bevatten, is het niet waarschijnlijk, dat zij ooit in theoretische formules zullen overgaan. Zij zullen misschien, zoodra wij het verschijnsel beter begrijpen, vervangen kunnen worden door eene veel eenvoudiger theoretische formule van eene geheel andere gedaante. Zeer ingewikkelde vergelijkingen zijn echter ook als empirische formules van weinig of geen waarde, want men kan de grootte der afhankelijk veranderlijke even goed aan eene tabel als aan zulk eene vergelijking ontleenen.

Zoowel eene empirische als eene theoretische betrekking kan overigens haar nut hebben, al stemt zij niet geheel met de waarnemingen overeen. Voor sommige doeleinden kan reeds eene ruwe voorstelling van de uitkomsten der metingen voldoende zijn. En, vertoont eene theoretische formule kleine afwijkingen van de werkelijkheid, dan volgt daaruit nog niet, dat de theorie waaruit zij is afgeleid geheel verworpen moet worden. Het kan zijn, dat die theorie in hoofdzaak juist is en dat men alleen bijzonderheden van ondergeschikt belang buiten beschouwing heeft gelaten.

§ 6. Interpoleeren. Menigmaal wenscht men eene veranderlijke grootheid te kennen voor eene waarde der onafhankelijk veranderlijke die bij de metingen niet is voorgekomen, maar tusschen de waarden in ligt, waarvoor de waarnemingen zijn gedaan. Dit is gemakkelijk zoodra eene geschikte empirische formule is opgesteld; men heeft dan slechts hierin te substitueeren. Zoo geeft b.v. de formule (4) de volgende getallen: Temperatuur. Volume. Verschillen.

0 1 — 53

1 0,909947 _ 39

2 0,999908 _ „3

3 0,999885 _

4 0,999877