is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

BEWEGING EN KRACHTEN.

§ 43. Beweging van punten en lichamen. De plaatsverandering van lichamen of van deelen daarvan is het eenvoudigste verschijnsel dat in de natuurkunde ter sprake komt en de wetten waardoor dit beheerscht wordt, zijn van te meer gewicht omdat vele verschijnselen die op het eerste gezicht van geheel anderen aard schijnen, tot bewegingen kunnen worden teruggebracht. Wij zullen ons daarom in de eerste plaats met de leer der beweging, de mechanica, bezig houden.

Wanneer een punt zich verplaatst, beschrijft het eene rechte of kromme lijn, die de baan van het punt genoemd wordt.

Bij de beweging van een lichaam moet men de banen onderscheiden, die door de verschillende punten worden doorloopen en die zeer van elkander kunnen verschillen.

Bij de golfbeweging b.v. in eene watermassa dient men achtereenvolgens te letten op de plaatsverandering der verschillende waterdeeltjes, waarvan op een zelfde oogenblik sommige een hoogen en andere een lagen stand hebben, en als eene vloeistof door eene opening uit een vat stroomt, moet men nagaan, langs welke kromme lijnen de deeltjes daarvan de opening bereiken en het vat verlaten.

Bij vaste lichamen is niet zooveel verscheidenheid van bewegingen mogelijk als bij eene vloeistof of een gas, maar de verschillende punten van een draaienden tol of een naar boven geslingerden stok doorloopen toch ook zeer van elkander afwijkende banen.