is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 44. Stoffelijke punten. In vele gevallen heeft men intusschen een voldoend denkbeeld van de beweging van een lichaam, zoodra men van één punt daarvan de plaatsverandering kent. Het kan zijn, dat alle punten van het voorwerp op dezelfde wijze voortgaan (voortgeschoven slede) of ook, dat men zich tevreden kan stellen met de kennis der baan van één punt, en van de bijzonderheden in de beweging der andere kan afzien. Om b.v. de beweging van een geweerkogel te onderzoeken, kan men beginnen met slechts op één punt daarvan zijne aandacht te vestigen. Wordt een lichaam op deze wijze door een enkel punt vervangen, dan woidt het

een stoffelijk punt genoemd.

§ 45. Tijd. Nadat men de baan van een punt heeft leeren kennen, kan men letten op de plaats waar het zich op bepaalde oogenblikken bevindt, en op den tijd dien het aan de beweging van de eene plaats naar de andeie besteedt. Len bepaald tijdstip geeft men aan door het aantal tijdseenheden dat sedert een of ander vast oogenblik, het beginpunt der tijdtelling, verloopen is, of wel, wanneer het beschouwde tijdstip aan dat beginpunt mocht voorafgaan, door het aantal tijdseenheden dat tot aan dit laatste verloopen zal. liet bedoelde aantal tijdseenheden wordt door t voorgesteld, het wordt als eene positieve grootheid beschouwd, wanneer men met een tijdstip na het beginpunt der tijdtelling, en als eene negatieve grootheid, wanneer men met een oogenblik daarvoor te doen heeft.

Als eenheid van tijd zullen wij, wanneer niets andeis gezegd wordt, de seconde bezigen.

Voor het oogenblik van waar men den tijd telt, kan men dikwijls het tijdstip kiezen, waarop de beweging begint.

De bepaling van de plaats waar een punt zich achtei eenvolgens op bepaalde oogenblikken bevindt, wordt bij langzame bewegingen, zooals die der meeste hemellichamen, gemakkelijk gemaakt door de omstandigheid dat in den tijd, noodig om de plaats waar te nemen, de stand niet merkbaar verandert. Bij snellere bewegingen moet men dezen of genen kunstgreep bezigen.

5