is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de lijn dus een parabool was, zooals volgens 55, b het geval moest zijn.

Bij het onderzoek van trillende bewegingen bedient men zich dikwijls van de graphische methode. Een fijne stift, aan een trillend, b.v. een geluidgevend lichaam bevestigd, zal op een wentelenden cilinder een golflijn teekenen, die niet alleen doet zien, over welken afstand het punt heen- en weergaat en hoe dikwijls het dit gedurende een wenteling van den cilinder doet, maar ons ook door hare gedaante den trillingsvorm van het lichaam aangeeft. liet blijkt b.v. dat een trillende stemvork lijnen opteekent, zooals de in § § 20 en 21 besprokene; daaruit volgt: de trillingen van een stemvork zijn enkelvoudig.

In de besproken gevallen worden met behulp der graphische methode bewegingen onderzocht, die zoo snel zijn, dat de onmiddellijke waarneming moeilijk wordt. Even goede diensten kan de methode ook bij langzame plaatsveranderingen bewijzen; zelfs zeer trage bewegingen, die het geduld van den waarnemer op een zware proef zouden stellen, vallen binnen haar bereik. De rijzingen en dalingen van het zeeoppervlak, de standveranderingen van den barometer kunnen worden opgeteekend door toestellen die, eenmaal in beweging gebracht, geruimen tijd aan zich zelf kunnen worden overgelaten, en aan welke, daar zij voortdurend opteekenen, geen enkele beweging ontsnapt.

In verschillende gevallen is deze of gene kunstgreep noodig om het lichaam waarvan men de beweging wil onderzoeken, een schrijfstift in beweging te laten brengen. Natuurlijk behoeft de stift niet altijd rechtstreeks aan het lichaam bevestigd te worden; men kan hem ook op een afstand daarvan plaatsen, mits hij er zoo mede verbonden is, dat de beweging van het lichaam op de stift wordt overgebracht. Deze handelwijze wordt veelvuldig door de physiologen gebezigd, die aldus van de bewegingen in het dierlijk lichaam graphische voorstellingen maken.

Wij vermelden nog een eenvoudig middel, waardoor men het opschrijven van bewegingen die over een kleinen afstand

6