is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

electrische vonk van zijn uiteinde op den cilinder laten overspringen, waardoor een weinig van het lampzwart wordt weggeslagen. Eindelijk kan men de stift -voortdurend in aanraking met den cilinder laten, maar liet zoo inrichten, dat hij over een kleinen afstand in de richting der beschrijvende lijnen kan worden verschoven en daarna aanstonds weer terugkeert. Dan krijgt men een lijn, zoo- 59

als de in Fig. 59 afge- cd f

heelde; de afstand der f V _ƒ \— —

. , a b e

punten o en e is de maat

voor den tijd tusschen de twee oogenblikken op welke de stift verschoven werd, terwijl uit de lengte van cd blijkt hoe lang hij in den nieuwen stand is gebleven.

De schuine stand van 6 c en ef is een gevolg hiervan, dat

gedurende de verplaat- co

sing van de stift de ci- ^ f

linder over een kleinen ( L J 1

, af) e

afstand verder is gedraaid. Is de verschuiving der stift zeer snel, dan staan (Fig. CO) 6 c en e f nagenoeg loodrecht op a 6.

§ 59. Chronograplicn. Als de cilinder niet met standvastige snelheid wentelt, kan men toch den duur van verschijnselen waarvan de loop op zijn oppervlak wordt opgeteekend of geregistreerd, leeren kennen, als men tegelijk een tweede verschijnsel opteekent, dat zich met bekende tussclientijden herhaalt.

Wij onderstellen in de volgende voorbeelden dat de cilinder verticaal staat.

a. Men kan met behulp van een uurwerk een stift, die voortdurend met den cilinder in aanraking is, elke seconde

Fig. 61.

gedurende een korten tijd naar boven verplaatsen, waardoor men een lijn krijgt, zooals L, in Fig. 61. Wordt nu door een