is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet nu besprokene zal nog in verschillende opzichten worden aangevuld, zoodra wij met eenige soorten van krachten kennis hebben gemaakt. Voor 'toogenblik merken wij nog 't volgende op: a. Evenals menige andere term wordt het woord „kracht" niet altijd in dezelfde beteekenis gebruikt. Ook een natuurkundige spreekt somtijds van „natuurkrachten" in een vrij vagen zin. Intusschen, zoodra eenige begripsverwarring zou kunnen ontstaan, geve men aan het woord „kracht'' geen andere beteekenis dan icij er boven aan hebben toegekend.

In dit leerboek zal het woord slechts een enkele maal in een zin gebruikt worden, die met het nu vastgestelde niet overeenkomtJ).

Ib. Er kan met niet te veel nadruk op gewezen worden, dat op een lichaam dat zich met standvastige snelheid langs een rechte lijn beweegt, alles samengenomen, geen kracht werkt. Iets anders is het dat er, toen het de snelheid kreeg, een kracht op gewerkt heeft.

Wij zeiden zooeven: „alles samengenomen" omdat, zooals ons weldra zal blijken, twee of meer krachten op het lichaam kunnen werken, die elkaar opheffen.

c. In het voorgaande kwamen alleen gevallen ter sprake, waarin een snelheid langzamerhand ontstaat, of geleidelijk verandert. Alleen in dergelijke gevallen wordt van een kracht in den aangegeven zin gesproken. M. a. w., een kracht heeft, om een snelheid, hoe klein ook, aan een lichaam te geven, altijd een zekeren tijd noodig. In vele gevallen waarin men op 'teerste gezicht zou zeggen dat een snelheid plotseling ontstaat, blijkt het bij nadere beschouwing dat zij niet oogenblikkelijk maar in een zeer korten tijd aan het lichaam wordt medegedeeld.

§ 76. Verdere voorbeelden van krachten, a. Door de spierkracht van menschen en dieren kan een lichaam in beweging worden gebracht, of een reeds bestaande snelheid vergroot of verkleind worden. Als men een slede in beweging brengt, geeft

1) NI. wanneer in de electriciteitsleer de algemeen aangenomen uitdrukking „electromotorische kracht" wordt gebezigd.