is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitrekking die zij aan een spiraalveer geven; daarna zal dan blijken dat wij, aldus te werk gaande, niet in strijd komen met de eerstgenoemde opvatting.

De grootte der zwaartekracht die op een lichaam werkt, wordt het gewicht van het lichaam genoemd. Om de gewichten van verschillende lichamen met elkaar te vergelijken kunnen wij ons bedienen van een spiraalveer die met het boveneinde aan een vasten haak is opgehangen, en aan het andere einde van een bakje is voorzien, waarin men de te onderzoeken voorwerpen kan plaatsen.

Twee voorwerpen hebben nu klaarblijkelijk hetzelfde gewicht als zij dezelfde uitrekking aan de veer geven, en aan die voorwerpen, welke de veer het meest uitrekken, mogen wij het grootste gewicht toekennen.

Stel nu dat wij een aantal lichamen, b.v. stukken koper hebben, van hetzelfde volume en waartusschen wij in geen enkel opzicht een verschil kunnen waarnemen. Wanneer wij deze beurtelings in het bakje brengen, krijgen wij telkens dezelfde uitrekking, zoodat de verschillende stukken ook gelijke gewichten hebben. Wanneer wij verder achtereenvolgens 1, 2, 3, enz. koperstukken in het bakje plaatsen, wordt de uitrekking hoe langer hoe grooter. Wij stellen ons voor — en wij kunnen dit doen zonder tot eenige tegenstrijdigheid te komen — dat de krachten waardoor in deze gevallen de veer is uitgerekt, tot elkander staan als 1, 2, 3, enz. Daar het verder blijkt dat een stuk koper, waarvan het volume 2 of 3 maal zoo groot is als dat van een der bovengenoemde stukken, dezelfde uitwerking heeft als 2 of 3 van deze laatste, stellen wij het geiciclit van lichamen clie uit dezelfde stof bestaan evenredig met liun volume.

liet zal nu duidelijk zijn hoe men met behulp van de spiraalveer de verhouding van verschillende gewichten en ook van andere krachten kan bepalen, en ook alle in een bepaalde eenheid kan uitdrukken.

Als eenheid van kracht nemen wij voorloopig het gewicht van een kubieken centimeter water bij 4°C., d. w. z. bij de temperatuur waarbij een hoeveelheid water het kleinste