is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of, zoo men wil, door de formule (15), vindt men dat als eenheid van kracht nu genomen moet worden een kracht die g maal kleiner is dan het gewicht van een kilogram.

Natuurlijk kan men ook als eenheden onderdeelen of veelvouden van de hier genoemde bezigen zonder iets aan den aard van het stelsel eenheden te veranderen.

Er is één omstandigheid waarom het de voorkeur verdient de eenheden op de onder b aangegeven wijze te kiezen. De massa van een d.M* water is nl. dezelfde op alle plaatsen der aarde. Worden dus de eenheden op de tweede wijze gekozen, dan werken alle natuurkundigen met dezelfde eenheid van massa en dus ook met dezelfde eenheid van kracht, daar deze van de massa-eenheid afhangt. Daarentegen is het gewicht van een d.M3 water niet overal hetzelfde; hqt onder a genoemde stelsel is daarom niet geschikt om bij nauwkeurige metingen algemeen gebruikt te worden.

Een stelsel van bij elkaar passende eenheden, waarbij de massa-eenheid een kilogram of een eenvoudig onderdeel daarvan is, werd het eerst bij het onderzoek van de electrische en magnetische verschijnselen ingevoerd. Tegenwoordig zijn vele natuurkundigen gewoon als eenheid van lengte den centimeter, en als eenheid van massa het gram te nemen, terwijl tijden in seconden worden uitgedrukt. In dit centimeter-gramseconde-' stelsel, dat wij voortaan als het „C-G-S-stelsel" zullen aanduiden, wordt de versnelling der zwaartekracht voorgesteld door 981 en is de eenheid van kracht, waaraan men den naam dyne heeft gegeven, het 981*'° deel van het gewicht van een gram, dus iets meer dan het gewicht van een milligram. Dit laatste ziet men in door een redeneering, zooals wij die boven bezigden.

Wij zullen bij numerieke berekeningen, wanneer het tegendeel niet vermeld wordt, van het C-G S-stelsel gebruik maken. Overigens zouden verschillende formules die op het gebruik van bij elkaar passende eenheden berusten, even goed gelden, wanneer men b.v. de eenheden koos, die boven onder a en b werden opgenoemd.

Een enkelen keer zullen wij het gewicht van een gram of