is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovengenoemde snelheden; wij meenen dus dat het lichaam in den tijd r een snelheid

(G — 3,4) t

naar beneden krijgt; m. a. w., de waargenomen waarde van de versnelling der zwaartekracht is

ff = G — 3,4.

Daar nu (§ 63) voor g de waarde 978,1 werd gevonden, is de ware versnelling der zwaartekracht

G = g + 3,4 = 981,5 c.M. per sec.

§ 109. De aswenteling der aarde, die aan den aequator de versnelling van een vallend voorwerp kleiner doet schijnen dan zij is, heeft ook denzelfden invloed op de kracht, waarmede een lichaam op een horizontaal steunvlak drukt.

Verbeelden wij ons, om dit in te zien, dat de aarde stilstond en dat op een horizontaal vlak aan den aequator een lichaam geplaatst was, dat met een kracht P door de aarde wordt aangetrokken. Stelde zicli vervolgens de aarde in beweging, dan zou het voorwerp zich iets van het middelpunt verwijderen, zoodat het steunvlak iets minder werd ingedrukt. De kracht P', waarmede dit vlak het lichaam naar boven drukt, zou dus kleiner worden, en dit zou voortgaan tot het verschil I' — P' der beide krachten juist voldoende was om het lichaam in een cirkel te doen rondgaan. Daar dan

dit verschil de versnelling inoest geven, terwijl door de. kracht P de versnelling G wordt veroorzaakt, moet

P : (P — P') = G : ,

r

waaruit men met de boven voor u, r en G gegeven waarden kan afleiden

P — P' = — P P' = 288 p 289 ' 2S9

De kracht P', waarmee het lichaam op het ondersteuningsvlak drukt, kan men het schijnbare ge/richl van het lichaam noemen, terwijl P het trare gewicht is.

Daar alle punten van het oppervlak der aarde, behalve de polen, cirkels beschrijven, bestaat ook overal, met uitzondering van de polen, een invloed van de aswenteling, zooals de hier beschrevene, maar bij verwijdering van den aequator wordt die invloed voortdurend kleiner.

§ 110. Beweging der lichamen van het zonnestelsel. Algemeene aantrekkingskracht. Een lichaam A kan om een

vaststaand lichaam B als middelpunt een cirkel beschrijven, als het daardoor wordt aangetrokken met een kracht van de