is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen wij dat de op Q uitgeoefende kracht voortdurend dezelfde grootte K heeft. Dan werkt op P een even groote kracht in tegengestelde richting: dientengevolge zal de snel-

heid van dit lichaam in elke seconde met — afnemen en in

m

K m v v. — = —=- sec.

m K

geheel zijn uitgeput. Daaruit volgt, daar de beweging eenparig vertraagd is, voor den afstand die werd afgelegd terwijl do kracht K bestaat (§ lJ2),

m v mvi "■ V ' ¥L 2K

en voor den gezochten arbeid het product hiervan met K, d. i.

A = !md! (2)

Be grootte van het arbeidsvermogen van beioeging wordt dus door de uitdrukking J m vs bepaald.

Men kan er zich gemakkelijk van overtuigen dat de arbeid dien het lichaam doet wanneer de beweging niet geheel wordt uitgeput, maar alleen de snelheid tot v' wordt verminderd, door het verschil

5 m «2 — J m v'2

bepaald wordt, m. a. w. dat die arbeid gelijk is aan de vermindering van het arbeidsvermogen van beweging, in overeenstemming met de stelling van § 114. Ook kan men de redeneering vrij maken van de onderstelling dat de kracht K standvastig is.

Wanneer liet lichaam een standvastige kracht K uitoefent,, zal de snelheid in

K m(v — v')

O — v ): - = .> sec.

m K

tot v' dalen; de in dien tijd afgelegden weg is (§ 92)

, m(v — v') m (v2 — v's) K. + .)—j jj—

en dus de arbeid

A = ] m (?;s — v'2) (3)