is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bovenstaande geeft nog aanleiding tot eenige opmerkingen.

Vooreerst is het nu duidelijk dat „arbeid" niet synoniem is met „uitwerking eener kracht". De centripetale kracht die op een lichaam moet werken, opdat het met standvastige snelheid een cirkel doorloopt, verricht geen arbeid, omdat elk element der baan loodrecht op de richting der kracht staat. Maar de centripetale kracht heeft wel een „uitwerking"; zij geeft nl. in elk klein tijdsdeel aan het lichaam een snelheid bij die, welke het reeds had.

In de tweede plaats geldt in het algemeen de stelling (verg. § 113, d) dat, wanneer de weg van een stoffelijk punt in verschillende deelen wordt gesplitst, de arbeid gevonden wordt door voor elk deel afzonderlijk den arbeid te berekenen en de uitkomsten bij elkaar op te tellen.

Eindelijk merken wij op dat in de definitiën alleen sprake is van de kracht en van de beweging van haar aangrijpingspunt, maar er wordt niet gezegd dat deze beweging door de kracht zelf wordt teweeggebracht. Het punt kan een beginsnelheid hebben, onafhankelijk van de beschouwde kracht, en behalve deze kunnen nog andere krachten werken, die mede van invloed zijn op de beweging. In een dergelijk geval kan van elke kracht afzonderlijk de arbeid naar de gegeven regels worden opgemaakt.

§ 121. Arbeid der resultante van eenige krachten. Zij in Fig. 35 of 36 (p. 44) A C de resultante van twee krachten A B en AD, die op het punt A werken, en Iaat dit een oneindig kleine verplaatsing 3 in de richting van A X ondergaan. In § 30 werd aangetoond dat de projectie van A C op deze richting de algebraïsche som is der projectiën van A B en A D. Vermenigvuldigt men de vergelijking die dit uitdrukt met 3, dan komt men tot de stelling:

Be arbeid der resultante is de algebraïsche som van den ' arbeid der eene en dien der andere kracht.

Men kan deze stelling uitbreiden tot meer dan twee krachten en zij geldt voor elke beweging, daar men steeds de baan in oneindig kleine stukken kan verdeelen, en op elk stuk kan toepassen wat wij zoo even hebben gevonden.