is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

VASTE LICHAMEN VAN ONVERAN ÜERLIJKEN VORM.

§ 149. Verschuiving en wenteling. De samenhang tussohen de deeltjes van een vast lichaam is in vele gevallen, in vergelijking met de uitwendige krachten waaraan het onderworpen is, groot genoeg, om elke merkbare vormverandering door die krachten te beletten. In de onderstelling dat dit het geval is, zullen wij in dit hoofdstuk de beweging en het evenwicht van vaste lichamen bespreken.

Onder een verschuiving van een lichaam verstaat men een verplaatsing waarbij alle punten gelijke wegen in dezelfde richting doorloopen.

Een wenteling is een beweging, waarbij elk punt een cirkelboog beschrijft in een vlak, loodrecht op een vaste rechte lijn, de as, en met het middelpunt in deze laatste; daarbij hebben alle in denzelfden tijd doorloopen cirkelbogen gelijke middelpuntshoeken. De as kan zoowel buiten als binnen het lichaam liggen.

Bij een verschuiving hebben alle punten van het lichaam \ dezelfde snelheid. Bij een wenteling is de •snelheid evenredig met den afstand waarop het beschouwde punt van de as gelegen is.

Evenals men bij de beweging van een stoffelijk punt van de snelheid spreekt, spreekt men bij de wenteling van een lichaam van de hoeksnelheid.

De wenteling heet gelijkmatig als het lichaam in willekeurig