is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat vast met het lichaam verbonden is. Dergelijke opmerkingen zijn ook in andere gevallen van toepassing; men kan b.v. op de in § 158 besproken wijze een kracht naar een punt buiten het lichaam overbrengen.

Ook meer dan twee evenwijdige krachten kunnen, wanneer de algebraïsche som niet = 0 is, tot een enkele resultante worden vereenigd. Daartoe stelt men de eerste kracht samen met de tweede, de daardoor verkregen resultante met de derde kracht, enz., altijd volgens de boven gegeven regels. In Fig. 114 b.v. is C R de resultante van AP, BQ en DS. Men vindt dezelfde resultante, in welke volgorde men de krachten ook met elkander samenstelt.

Zijn de gegeven evenwijdige krachten niet alle naar dezelfde zijde gericht, dan kan men eerst de krachten vereenigen, die de eene, en vervolgens die, welke de andere richting hebben. Ten slotte kan men de verkregen resultanten met elkaar samenstellen.

Hoe men een kracht in twee of meer andere daaraan evenwijdige kan ontbinden, kan men gemakkelijk uit het boven gezegde afleiden. Zijn in Big. 112 behalve de kracht CR de aangrijpingspunten A en B der componenten gegeven, dan

lig. 114.

wordt de grootte daarvan bepaald door de vergelijkingen

AP = !l3X CRenBQ = A^xCROm (Big. 114) de kracht CR te ontbinden in drie andere, die in de punten A, B en D, met C in een plat vlak liggende, aangrijpen, zoekt men het snijpunt E van A C en B D, en ontbindt vooreerst C R in een kracht in A en een tweede in E, daarna deze laatste

in B Q en D S. Op deze wijze kan de druk bepaald worden, die door een gewicht, waarmede een op een glad horizontaal vlak staande drievoet wordt belast, in elk steunpunt wordt teweeggebracht.

Zijn er meer dan drie steunpunten, dan wordt het vraag-