is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfde snelheid zal hebben als dc stoom, en wij krijgen dus een waterstraal van groote snelheid. Daar nu het water een veel grootere dichtheid heeft dan de stoom, zal deze snelheid ruim voldoende zijn om den druk van het water in den ketel te overwinnen (§ 208, A en c) en er zal zelfs een deel van het arbeidsvermogen van beweging kunnen worden gebruikt oni ook aan het opgezogen water de benoodigde snelheid te geven.

§ 212. Drukverschillen bij (le beweging in een verticale buis. Uit een vat dat van een verticaal naar beneden gaande buis voorzien is, stroomt menigmaal een vloeistof als een samenhangende kolom, die de geheele buis vult. Is deze laatste, zooals wij onderstellen zullen, overal even wijd, dan moet de vloeistof de snelheid waarmede zij in de buis komt behouden, en dit is alleen mogelijk, als de totale kracht die op een element werkt, nul is. De druk regelt zich dus zoo, dat voor elk deel der kolom uit den druk aan de boven- en benedenzijde een kracht voortvloeit, die het gewicht opheft; daartoe moet de druk naar boven afnemen. De drukverschillen moeten even groot zijn als in het geval dat de vloeistof in een van onderen gesloten buis stilstaat, want ook dan wordt elk element door het drukverschil tusschen de boven- en benedenzijde gedragen. Tusschen de twee gevallen bestaat echter dit onderscheid, dat, in de gesloten buis aan het benedeneinde een druk bestaat, die den dampkringsdruk overtreft, terwijl bij het uitstroomen van het vocht de druk beneden gelijk aan dien van de lucht is en aan den top der buis een kleinere waarde heeft.

Men kan zich het ontstaan van dit drukverschil als volgt voorstellen. Wanneer een oogenblik overal in de buis dezelfde druk bestond, zou de beweging der vloeistofdeeltjes door de werking der zwaartekracht versneld zijn. Na een korten tijd zouden de deeltjes die zicli lager in de buis bevinden, en dus een langeren weg hebben doorloopen, een grootere snelheid hebben gekregen dan die welke hooger zijn gelegen. Het vloeistofvolume dat daartusschen ligt zal dus iets vergroot zijn, en de druk die daarin heerscht iets verkleind. De drukverschillen die op deze wijze ontstaan, zullen zoolang toenemen, totdat de snelheid overal in de buis even groot geworden