is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3(l — 2/it)

E

geeft nl. aan, met hoeveel de eenheid van volume vermindert door een druk van 1 dyne per c,Ms.

Om dit tc bewijzen, beschouwen wij een rechthoekig parallelepipedum met de ribben a, b, c. Wij brengen op de beide zijvlakken die loodrecht op de ribbe a staan, een uitwendigen normalen druk pt aan, eveneens op de zijvlakken, loodrecht op 4, een druk p2 en op het derde paar zijvlakken een druk /);(. Om de gedaante te bepalen, die het lichaam daardoor aanneemt, kan men van het volgende algemeene beginsel gebruik maken.

Wanneer op een lichaam verschillende krachten tegelijk verken, die elk op zich zelf maar een kleine deformatie teweegbrengen, is de verplaatsing van een punt de resultante (in den zin van § 27) van de verplaatsingen die het door elk der krachten afzonderlijk krijgen zou. De verlenging ran een lijn in het lichaam is de algebraïsche som van de uitrekkingen dier lijn door de verschillende krachten, elk afzonderlijk. Blijkens § § 251 en 255 zouden nu door den druk px per vlakte-eenheid de ribben a, b en c toenemen met

-1" +"!*' +*EC'

door den druk p2 met

+ -|4,

en door den druk p3 met

+v»b, -q.

Bestaan al de drukkingen te gelijk, dan zijn dus de drie ribben geworden

« «, b - Pj~l*\p±Pll b, enz.

E &

Daaruit volgt, wanneer men p.1—p3—px stelt, voor de nieuwe waarde van het volume

, n a (1 — 2 ,

a b c [1 Pil*

waaruit de boven voor den coëfficiënt van samendrukbaarheid opgegeven waarde volgt.

Ook een vloeistofmassa kan onder den invloed van een op zijn oppervlak werkenden normalen druk in evenwicht zijn en wij weten reeds dat dan ook in het binnenste overal een even groote druk bestaat. Hetzelfde is nu het geval bij een vast lichaam dat in alle richtingen gelijkelijk wordt samengeperst. De deelen daarvan die aan weerszijden van een willekeurig vlak liggen, oefenen een druk loodrecht op dat vlak