is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op elkaar uit, waarvan het bedrag per vlakte-eenheid gelijk is aan dat van den uitwendigen druk.

Men kan dit toepassen om de deformatie te bepalen van een hollen bol die aan de binnen- en de buitenzijde aan een even grooten druk, b.v. met behulp van een gasmassa, wordt blootgesteld. Het is duidelijk dat door een druk die alleen aan de buitenzijde werkt, het inwendige volume verkleind, en omgekeerd door een druk alleen aan de binnenzijde het volume vergroot zal worden, volumeveranderingen, die bij dunwandige glasbollen zeer aanzienlijk kunnen worden. Men zou nu kunnen meenen dat, wanneer aan de binnen- en buitenzijde de gelijke drukkingen p (per vlakte-eenheid) bestaan, het volume niet zou veranderen. Dat dit echter onjuist is, blijkt als volgt.

Het is natuurlijk onverschillig, op welke wijze wij op den binnenwand den druk uitoefenen. Een denkbeeldig middel nu om dat te doen bestaat hierin, dat wij in de holte een kern van dezelfde stof aanbrengen, die zoo nauw sluit, dat hij met den wand één geheel uitmaakt. Wordt dan aan de buitenzijde de druk p aangebracht, dan ontstaat die ook overal in het binnenste, en tegen den wand wordt werkelijk aan weerszijden even sterk gedrukt. Alle afmetingen nemen nu echter af in een verhouding die uit den coëfficiënt van samendrukbaarheid kan berekend worden, en men komt tot het besluit:

Als een holle bol (of een vat van willekeurige gedaante) aan » de buiten- en de binnenzijde aan een druk p is blootgesteld, wordt het inwendige volume evenveel kleiner als het geval zou zijn met een daarin passende kern van dezelfde stof.j wanneer men daarop denzelfden druk liet werken.

§ 257. Buiging van een staaf. De staaf die in § 168, c besproken en in Fig. 124 voorgesteld werd, ondergaat een vormverandering waarvan wij nu de eigenaardigheden gemakkelijk kunnen begrijpen. Verdeelen wij het lichaam in gedachten in een groot aantal vezels in de richting der lengte, dan volgt aanstonds uit het vroeger gezegde dat de bovenste vezels uitgerekt en de benedenste samengedrukt worden. Dientengevolge neemt de staaf een gedaante aan, zooals in Fig. 216 is

/