is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK.

EIGENSCHAPPEN VAN VLOEISTOFFEN EN DAMPEN.

§ 267. Samendrukbaarheid van vloeistoffen. Om de kleine volumeverandering te meten, die men aan een vloeistof door een uitwendigen druk kan geven, maakt men gebruik van een glazen vat, dat uit een b.v. bolvormig reservoir met een daaraan gesmolten enge buis bestaat. Deze laatste is van een verdeeling voorzien en, voordat de bol werd aangebracht, „gecalibreerdd.w. z. men heeft onderzocht of het inwendige volume tusschen twee op elkaar volgende deelstrepen overal even groot is. Men heeft te dien einde een kwikkolom in de buis gebracht en nagegaan hoeveel schaaldeelen de lengte daarvan beslaat, wanneer hij zich achtereenvolgens op verschillende plaatsen in de buis bevindt. Is het bedoelde aantal steeds hetzelfde, dan beantwoorden aan de verschillende schaaldeelen gelijke ruimtedeelen; in het tegengestelde geval kan men uit de waarneming van de lengte van den kwikdraad op verschillende plaatsen de noodige gegevens afleiden, om naderhand bij de definitieve proeven de vereischte correctie aan te brengen. Wij zullen intusschen onderstellen dat het volume tusschen twee deelstrepen overal dezelfde waarde heeft. Men kan deze bepalen door in de buis een kwikmassa te brengen, die een vrij groot aantal schaaldeelen inneemt, en dat kwik te wegen. Op een dergelijke wijze wordt ook, nadat de bol is aangebracht, het inwendige volume van dezen laatsten met inbegrip van het deel der buis tot aan de laagste deelstreep gemeten.