is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het vloeibare koolzuur en van den verzadigden koolzuurdarap nog meer tot elkaar genaderd dan bij 13°,1 en de vraag ligt voor de hand, of wellicht bij nog hoogere temperaturen het verschil geheel zal wegvallen. Inderdaad is dit het geval. Als de temperatuur tot 30°,9 is gestegen, bestaat er geen onderscheid meer tusschen den verzadigden damp en de vloeistof; uit de verschijnselen bij de samendrukking valt dan het door de rechte lijn BC voorgestelde gedeelte weg; er is geen sprake meer van een splitsing der stof in een dampvormig en een vloeibaar gedeelte, maar op de door A B voorgestelde samendrukking volgt onmiddellijk de door C D voorgestelde. De isothermische lijn voor 30°,9 loopt nog slechts in een enkel punt E horizontaal.

Ook bij elke temperatuur boven 30°,9 blijft bij het samendrukken het koolzuur homogeen; op zulk een temperatuur heeft de lijn L L betrekking.

De temperatuur boven toclke een stof bij samendrukking steeds homogeen blijft, wordt de „kritische temperatuur" genoemd. Terwijl daar beneden het lichaam zich kan splitsen in twee phasen van verschillende dichtheid, die naast elkaar kunnen bestaan en waarvan de eene „vloeistof" en de andere „damp" genoemd wordt, bestaat dit onderscheid boven de kritische temperatuur niet meer; men kan de stof dan den eenen of den anderen naam geven, naar gelang van de gedachte waardoor men zich laat leiden.

Wordt b.v. koolzuurgas bij 35° sterk samengedrukt, dan is men geneigd het steeds een gas te blijven noemen, daar men geen afscheiding van een vloeibaar laagje of van druppels waarneemt. Maar ten slotte is toch een dichtheid en dientengevolge een lichtbrekend vermogen ontstaan, zooals die bij vloeistoffen voorkomen; een waarnemer die het glazen vat beschouwt, waarin het sterk verdichte koolzuur aanwezig is, zal dus oordeelen dat hij met een vloeistof te doen heeft. Trouwens, het koolzuur had in denzelfden toestand gebracht kunnen worden langs een anderen weg. Men had nl. met vloeibaar koolzuur kunnen beginnen van b.v. 21°,5 en dit bij standvastig volume tot 35° verwarmen. Men zou dan niets