is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den damp en de vloeistof. Daar nu de wand te ver van het middelste punt van den meniscus verwijderd is om daar rechtstreeks invloed te hebben op de uitwisseling van molekulen, ligt het voor de hand, ons voor te stellen dat de kleinere waarde van de evenwichtsspanning in C te wijten is aan den vorm van het oppervlak. Zoo komen wij tot het besluit:

De evenwichtsspanning, of het maximum van spanning, is bij een hol oppervlak kleiner dan bij een plat oppervlak.

Door een buis te beschouwen, die niet door de vloeistof bevochtigd wordt, vindt men op dezelfde wijze dat de evenwichtsspanning bij een bol oppervlak grooter is dan bij een plat.

Het is gemakkelijk, de waarde van p—p te berekenen. Is de straal der buis r c.M., dan is de stijghoogte van water 0 145

ongeveer — c.M. Worden nu p en p' in c.M. kwik uitgedrukt, en zijn S en s de soortelijke gewichten van kwik en waterdamp, dan heeft men

r

Stelt men de dichtheid van waterdamp tegenover lucht op 0,(52, dan vindt men

__ 0,00129 X 0,62 p 76 (1 xt) '

dus, daar S = 13,6 is,

/. llX10-« 1\

1+.,

Voor 100° is p = 76, dus:

/ = 76 — 6X10~6,

r

De formule geldt nu voor elk hol bolvormig oppervlak, mits men voor r den straal daarvan neemt, die in het geval van Fig. 232 met den straal van de buis overeenstemt. De overeenkomstige formule voor een bol oppervlak krijgt men door het teeken van den laatsten term om te keeren.

§ 290. Oververzadigde dampen. Toen wij in § 235 een definitie van de spanning van den verzadigden damp, of het