is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouten, door, maar verspert den toegang min of meer aan andere (icolloïden), b.v. aan eiwit. Men kan daarvan gebruik maken om de eerstgenoemde zelfstandigheden van de laatste te scheiden, een bewerking, waaraan men den naam van dialyse geeft.

Ook tusschen de snelheden waarmede een opgeloste stof en het oplossingsmiddel zelf door een wand gaan, bestaat dikwijls een groot verschil.

§ 294. Osmotische druk. Als dit onderscheid zoo ver gaat dat de opgeloste stof in 't geheel niet doorgelaten wordt, zullen wij van een hal/doordringbaren wand spreken. Men heeft dien o. a. verwezenlijkt door een potje van poreus aardewerk, dat vooraf, door verwijdering van de lucht uit de poriën, goed met water gedrenkt was, te plaatsen in een oplossing van geel bloedloogzout, terwijl het gevuld was met een oplossing van kopersulfaat. Elk kanaaltje wordt dan afgesloten door een klein tusschenschot van ferrocyaankoper en dit is het dat de bovengenoemde eigenschap heeft.

In de opening van het aldus toebereide potje wordt nu een verticale en aan het boveneinde open glazen buis waterdicht bevestigd, zoodat een hoog vat ontstaat, waarvan het potje het benedenste gedeelte uitmaakt. Omringt men vervolgens het potje met zuiver water en vult men het met een oplossing van deze of gene stof, b.v. van rietsuiker, dan blijkt het dat, terwijl de suiker niet naar buiten kan gaan, het water naar binnen wordt gedreven. De vloeistof stijgt nl. in de buis omhoog, maar daardoor ontstaat een drukverhooging in het vat, die na eenigen tijd evenwicht maakt met de krachten die het water naar binnen drijven.

liet drukverschil dat ten slotte tusschen de vloeistoffen aan weerszijden van den half doordringbaren wand bestaat, noemt men den „osmotischen druk" der oplossing.

Hoeveel water nu door den wand is heengedrongen, hangt van de omstandigheden af. Was het potje, nadat men het met de suikeroplossing gevuld had, aan de bovenzijde gesloten, dan zou reeds de doorgang van zeer weinig water den druk genoeg verhoogd hebben om het verdere indringen te beletten.

Dat ook aan weerszijden van halfdoordringbare wanden van