is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sedert dien tijd komen de Tielsche neven nog herhaaldelijk in schepenacten van Tiel op, als gemachtigden voor dezen Bosschen tak, het laatst nog in 1570; het schijnt, dat toen, dus na 85 jaar, alle onroerende goederen, die deze Bosschenaren nog bij Tiel hadden, verkocht waren, trouwens de tijdsomstandigheden brachten zulks mede: wij waren in de eerste helft van den Tachtigjarigen Oorlog en er bestond toen weinig reden voor Katholieke families te 's-Hertogenbosch om goederen te Tiel aan te houden.

Paulus Wijnantsis vermoedelijk te 's-Hertogenbosch lakenkoopman geweest. Tevens was hij daar in 1506 lootmeester, blijkens een stadsrekening over dat jaar. Hoewel zijn dochters en zonen allen huwden in aanzienlijke Bossche regeeringsfamilies, en zijn jongste zoon zelf in de regeering dier stad kwam, kon Paulus zelf nimmer tot schepen verkozen worden, omdat voor die waardigheid vereischt werd, dat men te 's-Hertogenbosch geboren was.

Zijn afstammelingen noemden zich niet meer bij patroniemen, doch bleven zich Wijnants noemen; zijn zoon Hieronymus was de eerste, die daar weder den naam van Resant aan toevoegde, daarin later door zijn nakomelingschap nagevolgd. (Zie hierover „Inleiding" en blz. 56).

Hunne kinderen waren:

1. Elisabeth Wijnants.

Geboren te 's-Hertogenbosch omstreeks 1503.

Overleden

Huwt te 's-Hertogenbosch voor 1530 ')

„gebuert eer hij hem dat opgesacht hed, so sal sijn guet erven und „comen ... got und der heilige kercke mit recht erfft, beheltlick „Jan Pouwelss und sijn kynderen van de vors. gueden te „behalden, eens hondert enkele gulden. Datum in seconda post „willebordi. (anno 1495)."

In een acte van 1496 op folio 53 van bovengenoemd deel, komt Johan Pauluszn. reeds op als gemachtigde en noemt daarin Paulus Wijnants zijn neef, („suo nepoti").

') Ineen „Bossche Schepenacte" van Januari 1530, draagt Paulus zoon van wijlen \V ij n a n t P a u w e I s z., een erfcijns van 30 car. gulden op, aan den man zijner dochter Elisabeth, genaamd C h r i s t o f f e r, zoon van wijlen Arnoldus Keymp.