is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem Janszn.,

zoon van Johan PAULUszn. en van Hadewich de Haze.

(van blz. 100). Geboren Overleden Huwt

omstreeks 1482. omstreeks 1544.

omstreeks 1515. , dochter van

N. N.

Geboren Overleden

Willem Janszn. komt voor in verschillende Schepenacten van Tiel tusschen 1520 en 1544.

In de acten van Tiel van Mrt. 1532') en 24 Apr 1532 *) met zijn broeders Paulus en Wijnant of met W ij n a n t alleen.

Het laatst wordt hij vermeld in een acte van 24 Mei 1544.

Veelal noemde hij zich Willem P a u I u s s(e n); over deze namen, wordt verwezen naar het medegedeelde in noot 3 op blz. 100, terwijl voorts uit de hieronder te geven acten over zijn dochters duidelijk blijkt, hoe zoo'n verandering van naam ontstond.

Hunne kinderen waren:*)

') Deze acte is medegedeeld in noot 4 op blz. 100.

*i Deel 1527-1540, folio 105vso: „Jan Willemss tot Sandwic „promisit Wijnaldo Joannis en Wilhelmo Joannis „confrabitus, 33 Phil. guld., alsulcke phil. guld. ass men van pacht „tot Zoelen und Wamel betaelen sall, etc." en verder: „Evert „W ij n a 11 s s promisit Joannis Wilhelmi prefato die helfft „van die 33 Phil. guld. te betaelen etc. anno 1532."

Blijkens het Leenregister van Zoelen folio 6vso doet Willem Pauwelss in Dec. 1541 leeneed voor het klooster van St. Ceciliën op een goed, waarmede dat klooster door den heer van Zoelen beleend was geworden, zoodat hij mogelijk rentmeester van het klooster is geweest.

:l) In de hieronder te noemen acten betreffende zijn twee dochters, worden deze uitdrukkelijk genoemd Willem Jan szn. twee jongste kinderen, zoodat hij méér als 2 kinderen had; en er dus behalve den hiergenoemden Jan, nog meer zoons geweest kunnen zijn.