is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evert Wijnants,

zoon van Evert Wijnants en van Gerarda van Heessell (van blz. 115).

Geboren omstreeks 1 535.

Overleden te Tie! 1 5 September 1575. ')

Huwt omstreeks 1557.

Elisabeth van Clootwijck, dochter van

Geboren

r» i i

uverieaen na 1609.») v. ciootwijck

Evert Wijnants Evertszn. kwam na het overlijden zijns vaders onder voogdij van zijn oom Willem Wijnants. (blz. 124).

Als erfgenaam zijns broeders Johan, wordt hij 24 Maart 1564 beleend met het leengoed te Avesaet.') Hij woonde, evenals zijn vader, in de Hoogstraat te Tiel Hunne kinderen4) waren:

1. F.vert Wijnants.

Geboren omstreeks 1558.

Overleden te Tiel Januari 1579. 6)

Ongehuwd.

'j In Schepensignaten van Tiel van 15 September 1575 komt Evert Wijnants nog op en maakt hij zijn laatste beschikkingen; in een later signaat van dienzelfden datum komt zijn vrouw als weduwe op.

') In het L e e n b o e k van Zoelen ontvangt op9Sept. 1599 „Joest van B oe m a e 11 van wege en tot behoeff zijns moders Elisabeth van C I o e t w ij c k" een leen, in het Land van Heusden gelegen, van den heer van Zoelen. Zij transporteert dit 'een 30 Aug. 1609 aan Claesken van W a e I w ij k, huisvrouw van C o r n e 11 s de R o e v e r, met bepaling, dat als E I i s a b e t h's zoon, Joost, weder in het land mocht komen, hij het terugvorderen kan.

J) Zie: L e e n r e g i s t e r van Gelderland en Bijlagen C en H, hierachter.

*) Blijkens een Schepenacte van T i e I van 27 Juni 1576 was voogd over deze kinderen hun oudoom Willem W ij n a n t s.

'j In Schepensignaat van Tiel van 9 Jan. staat o. a.: